ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูปฐมวัย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
22,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-กรกฎาคม-2533  
อายุ :
29  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.01 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
16,500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการหาประสบการณ์เพิ่มเติมในองค์กรที่ใหญ่ขึ้น  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
11-กรกฎาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
21,500  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
อยากกลับมาสอนนักเรียน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
สำหรับดิฉัน ดิฉันมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาไทยค่ะ แต่อยากให้เพิ่มเติมในส่วนของการลงมือทำลงไปมากขึ้น ไม่ใช่เรียนรู้แต่ในห้องเรียน อยากให้เด็กเรียนรู้จากของจริง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่การท่องจำ ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานการศึกษาแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โรงเรียนแต่ละโรงเรียน มีนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งครู และ ผู้ปกครอง ต้องศึกษาและทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เพื่อจะได้เลือกสรรสิ่งที่ดีและเหมาะกับนักเรียน หรือ บุตร หลาน มากที่สุด แค่เลือกให้ตรงกับความถนัดของผู้เรียน ก็สามารถช่วยเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ขอบคุณค่ะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตามเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษค่ะ ซึ่งเราควรแยกแยะสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจน เด็ดขาดค่ะ สำหรับตัวดิฉันเองเลือกที่จะนำสิ่งที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตและทำงานค่ะ ส่วนที่ไม่ดีต่างๆก็ไม่นำมาใช้และดูไว้เป็นบทเรียนค่ะ ดิฉันคิดว่าคนเราเลือกที่จะทำได้เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :