ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิทยาศาสตร์/ครูสังคมศึกษา/ครูคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
02-มกราคม-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เกรดเฉลี่ย :
2.87 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ลาว
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
รำไทย วาดภาพ จัดดอกไม้แข่ง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
พระปริยัติธรรมสนามหลวง ตรี/โท/เอก  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ปี 2552 ,ปี2553,ปี2554  
ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ปี 2558  
ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื่องต้น รุ่นที่ 8/2558  
ค่ายลูกเสือชั่วคราว บ้านคุ้มจันทร์ แคมป์  
ปี 2558  
เป็นวิทยากรอบรมโครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  
ปี 2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
10000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ออกมาหางานที่เงินเยอะใช้เลี้ยงครอบครัว  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2561  
ตำแหน่ง 2 :
ผู้ช่วยนักวิชาการป่าไม้ ด้านวิจัยพันธุ์พืช  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เงินเดือนน้อย  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มกราคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/ครูสอนสังคม/ครูสอนคณิตศาสตร์/การงานและเทคโนโลยี/การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ปัญหาทางครอบครัว  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2559  
ตำแหน่ง 4 :
ครูประจำชั้นอนุบาล1  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
10000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นได้มีการปรับปรุงให้เข้ากับศตวรรษที่จะถึงมากขึ้นมีทั้งนำเอกเทศโนโลยีเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการเรียนรู้ ทำให้การศึกษาไทยมีการพัฒนามาขึ้นกว่าเดิมและถ้ามีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเชื่อว่า การศึกษาไทยได้ไม่เเพ้ชาติได 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งคนและเทศโนโลยี ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและครูที่จะเป็นผู้ให้ความรูแก่เด็กนักเรียน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การทำงานใดในสถานที่ใดก็ตามควรทำตัวให้เป็นคนดีทั้งภายนอกและภายในและควรมีน้ำใจเพื่อที่จะได้มิตรแท้เพื่อนแท้ในการทำงานและความมีการพัฒนาการเรียนรู้อยู่เสมอ มีความรอบคอบถี่ถ้วน เพื่อความเจริญทางปัญญา