ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูนาฏศิลป์ ครูปฐมวัย ครูธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
16-พฤศจิกายน-2533  
อายุ :
29  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย วิชาโท การศึกษาปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
3.39  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดีมาก  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
แต่งคำประพันธ์  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูปฐมวัย ครูนาฏศิลป์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
ครูนาฏศิลป์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
17000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยเป็นรูปแบบที่มีทั้งด้านดีและด้านที่ควรปรับปรุง ด้านดีนั้น คือ การสอนให้ผู้เรียนเคารพครู เชื่อฟัง และมีมารยาท แต่การศึกษาไทยยังขาดการยอมรับตัวผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน เราพยายามทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ ตัวชี้วัด ที่เหมือนกัน โดยลืมไปว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ทำให้การศึกษาไทยยังถูกตีกรอบอยู่กับการเรียนตามตำราที่วางเอาไว้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยทุกวันนี้เป็นสังคมที่ค่อนข้างบอบบาง เด็กมีภูมิคุ้มกันที่น้อยแต่ตรงกันข้ามกับสื่อและเทคโนโลยีที่มากขึ้น ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และผู้ใหญ่เองก็เป็นถือเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่มีอิธิพลต่อเด็กมาก การศึกษาจึงมีความจำเป็นสำหรับสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ใช้การศึกษาเป็นภูมิคุ้มกันในการตัดสินใจกระทำอะไร สังคมไทยจึงจะไม่เป็นสังคมที่บอบบางแต่เป็นสังคมที่มีเด็ก เยาวชนที่มีคุณภาพ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาต้องมีพื้นฐานมาจากการคิดการกระทำที่ถี่ถ้วน คิดจากเหตุไปหาผลเมื่อยังไม่ลงมือทำ คิดจากผลไปหาเหตุเมื่อกระทำสิ่งนั้นๆลงไปแล้ว เพื่อจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงพัฒนาให้การศึกษาดีขึ้นไป และเมื่อเรามีหลักการคิดที่ถี่ถ้วนเราจะเป็นบุคคลที่มีเหตุผล รอบคอบ และจะเป็นกัลยาณมิตรกับทุกๆคนทั้งเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กร เพราะเราจะไม่เป็นคนที่ทำอะไรอย่างฉาบฉวยเร่งรีบ มีการพิจารณาทุกความคิดและการกระทำ