ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูศิลปะ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
22,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
29-พฤษภาคม-2537  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิชาเอก :
ครุศาสตร์การออกแบบ 
เกรดเฉลี่ย :
3.88 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เกียรตินิยม อันดับ1 (เหรียญทอง๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานต้อนรับ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ครูสอนศิลปะ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครูสอนศิลปะ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยควรพัฒนาในเรื่องของระบบการจัดการให้ครูมีหน้าที่ในการสอนได้อย่างเต็มที่ มีเวลาในการพัฒนาการสอนให้เท่าทันโลก มากกว่าการทำเอกสารและการประเมิน เพราะหน้าที่หลักของครูคือการถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำแก่นักเรียน ซึ่งจากประสบการณ์ของดิฉันในการฝึกสอนในโรงเรียนพบว่า การเรียนการสอนให้ความสำคัญกับการค้นคว้าค่อนข้างน้อย และการสอนเน้นที่การจำมากกว่าการค้นคว้า ทดลอง ทั้งๆที่ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้จากอินเตอร์เน็ต ดังนั้น ครูจึงมีความสำคัญในการปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะกับยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้า แต่หากครูมีภาระหน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากการสอนที่มากจนเกินไป ครูก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนเองและการสอนให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำใจและช่วยเหลือกัน แต่ยังขาดในเรื่องของวินัย, การเคารพกฎหมายและการเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศพัฒนาได้ยาก ซึ่งในทัศนคติของดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กๆ ตั้งแต่อายุน้อยเพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :