ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
09-สิงหาคม-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.22 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ด้านกีฬา: เล่นวอลเลย์บอล เบตอง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
-  
-  
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-ตุลาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เลี้ยงดูบุตร  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
29-ตุลาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
13-พฤษภาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
มีภาระที่เพิ่มมากขึ้น  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทัศนคติต่อการศึกษาไทย คือ การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ต้องเปิดกว้างโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษา จะเห็นได้ว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันกำลังมีปัญหาที่ยังได้รับความสนใจของสังคม ซึ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวของการศึกษาในบ้านเราปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนสะท้อนถึงความอ่อนแอของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโรงเรียนและครูต้องได้รับการศึกษาที่ต้องพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอเพื่อนำความรู้ความสามารถที่พัฒนาแล้วมาเผยแพร่ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ทัศนคติต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ในสมัยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมหรือปัญหาทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันกันเองโดยการแย่งชิงกันในสังคม จึงทำให้คนไทยมีความเครียดที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปลี่ยนไปจากความคิดที่แตกต่างจากสมัยก่อน จึงทำให้คนไทยมีความขัดแย้งมากขึ้นโดยเกิดจากแรงกดดันที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นจนมองข้ามการมีน้ำใจต่อผู้อื่น ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่รู้จักการให้อภัยกันจึงทำให้สังคมไทยไม่น่าอยู่ อยากให้คนในสังคมนั้นมีน้ำใจรู้จักการให้อภัย รู้จักการแบ่งปันเพราะถ้าคนปัจจุบันเรามัวแต่ให้ความสนใจแต่วัตถุนิยมสังคมก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆซึ่งสังคมไทยนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :