ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูปฐมวัย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-สิงหาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
เกรดเฉลี่ย :
2.79 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
พอใช้  
จีน
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
- สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ความมีน้ำใจ  
วัดป่าสามัคคี  
2553  
ทุนเรียนดี  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
2559  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-มีนาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กรกฎาคม-2558  
ตำแหน่ง 1 :
เด็กเสริฟ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
7500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
26-มีนาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
12-พฤษภาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ไปเรียน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทุกวันนี้การศึกษาไทย เรียน(พิเศษ)เพื่อเอาไปสอบ ไม่ว่าจะสอบเข้าม.1 เข้าม.4 เข้ามหาลัย ฯลฯ ตรงจุดนี้ คนที่ด้อยโอกาสทางการเงิน ค่อนข้างเสียเปรียบค่ะ อยากให้ปรับปรุงตรงนี้ พัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียนให้ดีขึ้น พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้ดีขึ้น และที่สำคัญ คุณครูมีสิทธิ์เปิดสอนพิเศษหลังเลิกเรียน แต่การเรียนการสอนในห้อง คุณครูก็ต้องเต็มที่กับมัน ไม่ใช่ว่า ใครอยากเข้าใจรู้เรื่องกว่านี้ก็มาเรียนพิเศษกับชั้นนะ หรือแบบ ใครมาเรียนพิเศษ จะมีคะแนนความพึงพอใจในการออกเกรดนะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในสังคมไทยปัจจุบัน ตัวดิฉันคิดว่า กระแสสังคมใหญ่อีกกระแสหนึ่ง เกี่ยวกับปัญหาความตกต่ำ เนื่องจากมีเทคโนโลยีมาล่อตาล่อใจให้เด็กไม่ตั้งใจเรียน โอกาสและมาตรฐานทางการศึกษาที่ไม่ทั่วถึง - แหล่งการศึกษา ครูอาจารย์ที่มีคุณภาพมักกระจุกอยู่ตามเมืองใหญ่หรือเมืองหลวง ประกอบกับนักเรียนในเขตเมืองนั้นมีโอกาสทางการศึกษาที่มากกว่า ทั้งความพร้อมด้านสถานที่และครอบครัว ต่างจากโรงเรียนในชนบท อีกทั้งนักเรียนชนบทบางคนไม่สามารถเรียนต่อได้เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ความยากจนและอื่นๆ สาเหตุนี้ทำให้เมื่อเฉลี่ยคะแนนสอบต่างๆทั้งประเทศ มักจะต่ำกว่ามาตรฐาน และอีกอย่าง การจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์เกินไป ไม่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน เช่น กรณีที่มีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กว่าแสนคน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :