ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-ธันวาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.36 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
TOEIC SCORE 735  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในมุมมองของผมนั้น เป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ถึงแม้ว่าจะมีตัวชี้วัด และ ผลการเรียนรู้ที่เหมือนกันก็ตาม โดยคำว่า "ยืดหยุ่น" และ "เปิดกว้าง" นั้นขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนว่าจะไปแนวทิศทางใดนั่นเอง ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน โดยข้อดีคือ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะมีการแข่งขันวัดว่าโรงเรียนใดมีจุดเด่นด้านไหน เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งเปิดกว้างด้านวัฒนธรรม หรือนักเรียนทุพพลภาพด้านใดสามารถเรียนและมีคอร์สเรียนเฉพาะนั่นเอง ทำให้มีการแข่งขัน ความยากในการเข้าสอบ และการคัดกรองครูและบุคลากรในสถานศึกษา ยิ่งโรงเรียนมีชื่อเสียงมาก นักเรียนยิ่งมาก และครูก็จะยิ่งมีคุณภาพในด้านวิชาการและใส่ใจนักเรียนมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ข้อเสียคือ นักเรียนมีความแตกต่างของความรู้และวัฒนธรรม อันเนื่องจากเนื้อหาที่สอนในแต่ละโรงเรียนนั้นแตกต่างกัน ทำให้นักเรียนบางรายต้องเดินทางไกลเพื่อไปเรียนยังสถานที่ที่ผู้ปกครองต้องการ หรือไหวต่อการเลี้ยงดู แต่ข้อดีและข้อเสียที่กล่าวมานั้นกลับเป็นจุดแข็งของสังคมไทยที่จะต้องแข่งขันกันเพื่อพัฒนาตนเองกันเสมอนั่นเอง และทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคำว่า "โอกาส" มากขึ้นเมื่อถึงจุดเปลี่ยนชีวิต เช่น สอบเข้ามหาลัย หรือสอบเลือกโรงเรียนระดับมัธยม เป็นต้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
-  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :