ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
04-กรกฎาคม-2536  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.83 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ด้านกีฬาฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล วิ่ง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
2556  
รางวัลชมเชย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำภาคอีสานเขต4  
การกีฬาประจำภาคอีสาน  
2554  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
04-มกราคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ธุรการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
16,300  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการหางานตำแหน่งครูอัตราจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ในความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่าการศึกษาไทยมีจุดอ่อนอยู่หนึ่งข้อ คือการที่นักเรียนนั่งเรียนในห้องเรียนมากเกินไปค่ะ ดิฉันอยากเสนอให้การศึกษาไทยนั้นสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง ควรมีวิชาแนะแนว หรือวิชาที่เน้นซึ่งการปฏิบัติที่จะทำให้นักเรียนได้ออกนอกห้องเรียนมากกว่านี้ค่ะ  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยปัจจุบันนี้ ถ้าเราจะเปรียบเทียบเป็นสี สีที่ได้ก็คือสีเทา เป็นสีที่ไม่ขาวและไม่ดำ ก็เหมือนกับจิตใจของมนุษย์ที่ใช่ว่าจะมีแต่สีดำหรือสีขาวเท่านั้น ซึ่งสีเทานี้ได้บ่งบอกว่าสังคมการอยู่ร่วมกันย่อมมีความเห็นต่างและเห็นพ้องกัน ซึ่งความเห็นเหล่านี้ในท้ายที่สุดแล้วก็จะนำมาสู่การแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อสังคมต่อไปค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในความคิดเห็นส่วนตัวของฉัน การเป็นผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สติปัญญา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและส่วนรวม หากเมื่อเกิดปัญหาเราต้องรู้จักคิด ไตร่ตรอง และแก้ปัญหานั้นอย่างทันท่วงทีโดยมีแก่นแท้คือความถูกต้องตามหลักจริยะธรรมอันดีงาม ซึ่งบุคคลใดมีหลักการเหล่านี้อยู่ในจิตใจอยู่แล้วนั้น ความดีงามเหล่านี้จะยิ่งพอกพูนเติบโตกับบุคคลที่ได้ชื่อว่า "ครู" ผู้ให้ที่ใหญ่ยิ่งในสถาบันการศึกษาสืบไป