ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู  
ประเภทของงาน :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
28-เมษายน-2540  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เทคโนโลยีการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.37 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
HTML  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ร้อยมาลัย ร้องเพลง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-มกราคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
26-เมษายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ฝ่ายEnglish Program  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก สังเกตุได้จากนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าสมัยก่อน ซึ่งสาเหตุนั้นอาจเปิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง สังคมทางบ้านและโรงเรียน ครูผู้สอน หรือแม่แต่รูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนามากขึ้นแล้ว แต่วิธีการสอนโดยการอ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียวยังคงมีอยู่ ซึ่งดิฉันคิดว่า มันอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากนัก จากการจบการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาของดิฉัน ดิฉันว่าดิฉันสามารถพัฒนาทั้งรูปแบบ เเละสื่อการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ อีกที้งช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับทุกๆด้าน แต่ในด้านการศึกษาดิฉันยังเห็นว่า โรงเรียนต่างจังหวัดหรือโรงเรียนที่ได้รับอุปทานจากวัดยังไม่ได้รับการดูแลและพัฒนาที่ดีพอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ บุคลากร ทรัพยากร และปัจจัยที่สำคัญต่างๆ ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดก็ตาม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :