ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
17-ธันวาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทยและการสื่อสาร 
เกรดเฉลี่ย :
3.62 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถพูดในที่ชุมชนได้ และเป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2559  
ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2560  
ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2561  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
04-มิถุนายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
27-กรกฎาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันถือว่าพัฒนามาไกลมากแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาของไทยในอดีต แต่ยังมีช่องโหว่บางประการที่ต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่วนตัวมองว่าการพัฒนาระบบการศึกษานี้ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของครูอาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันครอบครัว ภาครัฐและเอกชน รวมถึงทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพ เพื่อที่เด็กในวันนี้จะได้เติบโตไปเป็นบุคคลากรของประเทศที่มีความรู้ความสามารถนำไปพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคมและการสื่อสาร การอุปโภคบริโภค หลายอย่างได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในขณะที่ความเจริญทางด้านวัตถุกำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดนั้น คุณค่าทางด้านจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมกลับเสื่อมถอยลงทุกวัน ค่านิยมและสังคมของคนไทย การประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น การนิยมวัตถุ การนิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย เกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ ไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบนี้นอกจากจะเบียดเบียนกันเองแล้ว ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นทิฏฐิ คือความเห็น เป็นทัสสนะ คือ ความเห็น เป็นญาณะ คือความรู้ หรือเป็นปัญญา คือความรู้ทั่วถึงที่จำต้องการเป็นขั้นต้นของทุกๆคนในโลกแต่ว่าจะได้สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบดั่งนี้ได้ ก็ต้องอาศัยความที่ใช้ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้นฐานในการประกอบปลูกปัญญาให้ยิ่งๆขึ้นไปด้วยการฟัง และการศึกษาเรียนรู้