ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
27-พฤษภาคม-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
เกรดเฉลี่ย :
2.91 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ทำงานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น พานบายศรีสู่ขวัญ, ชุดรีไซเคิล  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
09-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูพี่เลี้ยง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การเรียนการสอนในปัจจุบัน รูปแบบหรือเนื้อหาที่ใช้ มีการพัฒนามากขึ้น เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ของจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎี ทำให้เด็กมีความเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหานั้นมากขึ้น รวมถึงการมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา ทำให้เด็กสามารถค้นคว้าสิ่งที่อยากรู้ได้ง่ายขึ้น สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้มากขึ้น รวมถึงครูก็นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจขึ้น แต่การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่ห่างไกล เทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เข้าถึง ทำให้บางครั้งเด็กในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถึงแม้จะดูสวนทางกับทางด้านเศรษฐกิจ สังคมเปิดกว้างมากขึ้น ผู้คนกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่แสดงความคิดเห็นของตนเอง กล้าที่จะประณามและไม่ยอมรับคนทำผิด กล้าที่จะชื่นชมและยกย่องคนที่ทำดี มีการแข่งขันกันสูงขึ้นทั้งทางด้านการศึกษาและการทำงาน ทำให้ผู้คนเกิดความเครียด และส่งผลต่างๆในทางลบมากขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :