ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูการตลาด  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
08-กุมภาพันธ์-2522  
อายุ :
41  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การบริหาร-การจัดการ 
วิชาเอก :
การตลาด 
เกรดเฉลี่ย :
2.33 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
1.กิจกรรมโครงการต่างๆ 2.งานประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก 3.งานศูนย์บ่มเพาะ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจำปี2561  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
2561  
เหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
2561  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2545  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-เมษายน-2550  
ตำแหน่ง 1 :
ครูการตลาด,หัวหน้างานประกันคุณภาพ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15,500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หาประสบการณ์ในการทำงานที่สูงขึ้น  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-เมษายน-2550  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-พฤษภาคม-2555  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
17,500  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
การเดินทางต่างจังหวัด  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-เมษายน-2560  
ตำแหน่ง 3 :
ครูการตลาด,งานประกันคุณภาพ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
17,500  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
การเดินทางสอนศูนย์ต่างๆ  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-เมษายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-เมษายน-2561  
ตำแหน่ง 4 :
ครูการตลาด,หัวหน้ากิจการนักศึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
17,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เงินเดือนออกล่าช้าไม่ตามกำหนด  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาในระบบการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเชิงทักษะควบคู่กันไป ผู้เรียนจำเป็นต้องปฏิบัติงานได้จริงโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันสังคมต้องการคนเก่ง แต่ในความเป็นจริงในฐานะที่สถานศึกษาจำเป็นต้องปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเนียนรู้เพื่อให้ผลผลิตสู่สังคมที่เป็นคนเก่งและคนดี  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การปรับตัวเข้ากับสังคมเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตดังนั้นการมีสังคมที่ดีเหมือนมีภูมิคุ้มกันเบื้องต้น