ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนศิลปะ  
ประเภทของงาน :
Part Time  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
06-มิถุนายน-2537  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
ศิลปศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.78 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
ญี่ปุ่น
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
นิสิตดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียง  
มศว  
2560  
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
มศว  
2560  
โครงการPLC  
มศว  
2561  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
นิสิตฝึกสอนศิลปะ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
7000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยผู้คนส่วนใหญ่มักมองถึงความล้มเหลวที่มีความซับซ้อนในหลายๆเรื่องซึ่งในปัจจุบันก็มีกลุ่มคน นักวิชาการมากมายที่พยายามช่วยกันผลักดันทางการศึกษาเป็นอย่างมาก การคิดกับการปฏิบัติมักจะสวนทางเสมอเพราะเกิดปัจจัยภายนอก นั้นหมายความว่าไม่ใช่แค่ครู นักเรียนหรือโรงเรียนมีบทบาท แต่ร่วมไปถึง ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้บริหารที่ต้องร่วมมือกัน ในเรื่องศิลปะนั้น เป็นวิชาที่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญเท่าใดหากมองในกลุ่มผู้บริหาร แต่แท้จริงแล้วศิลปะเป็นบทบาทสำคัญที่ผู้เรียนได้ถ่ายทอดตัวตนของตนเอง การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันที่มีความขัดแย้งและกลุ่มคนรุ่นใหม่กำลังเริ่มมีบทบาทเข้ามา แสดงให้เห็นถึงการรู้จักการเป็นพลเมืองของประเทศของคนรุ่นใหม่ และมันจะดียิ่งขึ้นหากเป็นสังคมที่ยอมรับความแตกต่างและมีความเที่ยงตรง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การที่เราเป็นผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษา สิ่งสำคัญคือ สติ ในการที่พูดหรือกระทำอันใด ต่อผู้เรียนหรือผู้ร่วมงาน ต้องรู้จักการแบ่งในเรื่องของเวลางานกับนอกเวลางานให้เป็น การมีเหตุผลและการวางตัวที่ดี