ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์การตลาด  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-มีนาคม-2536  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การตลาด 
วิชาเอก :
การตลาด 
เกรดเฉลี่ย :
3.75 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รองชนะเลิศ รองชนะเลิศการประกวดอาหารจากบัว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
2557  
ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น  
บริษัททรู  
2561  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
13-กันยายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-กันยายน-2561  
ตำแหน่ง 1 :
After sale service  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เปลี่ยนงานเพื่อไปทำให้ตรงกับสาขาที่จบ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-กันยายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มกราคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
คุณพ่อป่วย  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาในปัจจุบันอยู่ในยุคที่เป็นโซเชียลใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต แน่นอนว่าเป็นเหมือนการเปิดโลกกว้าง ถ้าเราใช้มันอย่างรู้คุณค่าเราจะได้ประโยชน์จากมันมาก แต่หากเราใช้ในทางที่ผิดก็อาจทำให้เกิดการสูญเสีย เราไม่สามารถ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ แต่หากเราเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เราสามารถบอกในสิ่งที่ดีหรือชี้ทางในสิ่งที่ถูกต้องให้เขาสามารถคิดไตร่ตรองได้มากขึ้น หรือเป็นแนวทางในการทำสิ่งที่ถูกต้อง  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคม สภาพสังคมไทยแตกต่างกันไปตามสังคมที่อยู่หรือตามช่วงอายุ ทุกอย่างไม่ได้มีดีทั้งหมดและทุกอย่างไม่ได้มีแย่ทั้งหมด  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาสามารถปูพื้นฐานความคิดและจิตใจให้กับมนุษย์ได้ ความมากน้อยขึ้นอยู่ดุลพินิจของแต่ละบุคคล เป็นความคิดของแต่ละบุคคล แต่การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะชักนำให้เกิดความคิดในสิ่งที่ถูกต้องและเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง เหมือนกับการศึกษาที่จะปลูกฝังพระพุทธศาสนาให้กับเด็กตั้งแต่เล็ก