ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูพี่เลี้ยง  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
30-กันยายน-2538  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาฝรั่งเศส 
เกรดเฉลี่ย :
3.13 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
 
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
 
ภาษาฝรั่งเศส
ดีมาก  
 
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผลการทดสอบทางด้านภาษาฝรั่งเศส  
สมาคมภาษาฝรั่งเศส  
2560  
รางวัลรองชนะเลิศการเขียนเรียงความ  
สมาคมพุทธจิตอาสา  
2561  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
07-กรกฎาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาช่วยงาน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
14000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หมดงบสนับสนุน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
09-กรกฎาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กันยายน-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
หมดงบสนับสนุน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
17-ธันวาคม-2561  
ตำแหน่ง 3 :
ธุรการโรงเรียน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เหตุผลส่วนตัว  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-ธันวาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-มกราคม-2562  
ตำแหน่ง 4 :
พนักงานต้อนรับ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
9500  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ไม่สะดวกในการเข้ากะ  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
27-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 5 :
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
สิ้นสุดการจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
-การจัดระบบการศึกษาอยู่ในขั้นที่ดีถึงดีมาก แต่เน้นการแข่งขันมากเกินไป ควรเน้นกระบวนการทักษะการใช้ชีวิต  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
-สภาพสังคมไทยในปัจจุบันไม่นิยมส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของการศึกษา มุ่งเน้นให้รีบทำงานหรือทำธุรกิจ มุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าจะทำอาชีพเพื่อส่วนรวม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรคือการมีการศึกษาที่ดีก็เหมือนกับทีเพื่อนที่ดี คอยช่วยเรา คือมีการศึกษาที่ดีสามารถนำพาเราไปในทางที่ดีได้