ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนคอมพิวเตอร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
27-พฤศจิกายน-2537  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คอมพิวเตอร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.65 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดีมาก  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดีมาก  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดีมาก  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ภาษา C php pascal html  
8. Database ที่ชำนาญ
phpmyadmin  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
วิทยากรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปี 2560-ปัจจุบัน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ (ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ) ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และเป็นผู้ช่วยวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) และเป็นวิทยากรอบรมลูกเสือ (ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ) ในการอยู่ค่ายพักแรมให้กับสถานศึกษาทุกระดับ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  
2561  
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2562  
นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 10 ภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ลูกเสือคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
2561  
รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2562  
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  
2562  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยเรานั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่มีปัจจัยจากหลายส่วนทำให้การศึกษาเราพัฒนาไปได้ช้าสิ่งสำคัญคือครูผู้สอนต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและตระหนักในการเรียนรู้ และเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ ไม่มีคนเก่งไม่มีคนโง่ มีเพียงคนขยันกับคนขี้เกียจเท่านั้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลจากศาสนา ทำให้แนวคิด ความรับผิดชอบ ความตระหนักรู้ผิดชอบชั่วดี และความประพฤติทางเพศ ที่เป็นปัญหาทางสังคม ครูจึงมีบทบาทสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :