ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาการงานอาชึพและเทคโนโลยี  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
14-ธันวาคม-2538  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
2.97 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถในการทำอาหารไทย และ เบเกอรี่ เพราะตอนที่ฝึกสอน ได้รับมอบหมายในการสอนวิชาเบเกอรี่  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-ตุลาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนวิชาการงาน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครูสอนการงาน และ เบเกอรี่  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันเป็นสังคมการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน สำหรับคนเป็นครูจะต้องนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในสังคมสมัยนี้ สื่อต่างๆทั้งทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ต่างนำเสนอภาพความรุนแรงและไม่เหมาะสมแก่เยาวชน และปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป โดยเริ่มจากสถาบันที่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุดคือ ครอบครัวและสถานศึกษา ซึ่งต้องคอยให้คำแนะนำ ให้ความรัก ความเข้าใจ สอนสิ่งที่ถูกต้องให้เพราะการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและสถานศึกษา จะส่งผลต่ออนาคตของเยาวชน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในการเป็นครูนั้นครูควรมี กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการต่อการสอนเด็กๆ เมื่อครูใจดีบรรยากาศการเรียนก็มีความสุขเด็กไม่เครียด ครูมีการใช้คำพูดเสริมแรงทางบวก ใหเกำลังใจ ชื่นชมเมื่อทำงานสำเร็จ เปิดใจกว้างยอมรับเหตุผลของนักเรียนทุกคน