ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาศิลปะ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
30-ธันวาคม-2538  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิชาเอก :
ครุศาสตร์การออกแบบ 
เกรดเฉลี่ย :
3.72 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ โปรแกรมด้านเอกสารและการนำเสนอข้อมูล ดังนี้ - Ms PowerPoint - Ms Excel - Ms Word - SPSS โปรแกรมด้านงานกราฟิกและการออกแบบ ดังนี้ - Adobe Illustrator - Adobe Photoshop - Solidwork  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ได้นำเสนอและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ เรื่อง ศึกษาและออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรมสำหรับชมรมผู้สูงอายุ  
งาน "การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง" ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ครบกำหนด 1 ปี  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-สิงหาคม-2559  
ตำแหน่ง 2 :
ครูศิลปะ (ทำเฉพาะอังคาร,พฤหัสบดีและเสาร์)  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
9500/เดือน  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ทำงานในช่วงปิดเทอม เมื่อเปิดเทอมจึงหยุดทำ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-มีนาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
27-กันยายน-2558  
ตำแหน่ง 3 :
ครูศิลปะ (ทำเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
4000/เดือน  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เนื่องจากเป็นช่วงเรียนมหาวิทยาลัย ทำงานงานที่ม.ค่อยข้างเยอะ จึงต้องลาออกเพื่อกลับมาเรียนทำให้ดีที่สุด  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบัน มีลักษณะที่แตกต่างไปในแต่ละสถาบัน ซึ่งโดยส่วนมากยังคงเป็นการเน้นทางวิชาการเป็นหลักและชั่วโมงเรียนที่เน้นทฤษฎีมากจนเกินไป ดิฉันคิดว่าอาจส่งผลทำให้นักเรียนเกิดความเครียดและวิตกกังวลจนเกินไป ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองลดน้อยลง การเรียนรู้ที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่นักเรียนมีประสบการ์โดยตรง ได้เป็นคนเลือก และเรียนอย่างมีความสุข ดิฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทั้งในทางวิชาความรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนควบคู่กันไป. 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ภาคส่วน ซึ่งนั้นส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนทุกคน ดิฉันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เกิดความกังวลกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ดิฉันเชื่อเสมอว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีและบ้านเมืองจะสงบสุขมากขึ้นในอนาคต ดิฉันจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีอย่างเต็มความสามารถ.  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรเป็นหลักที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมถึงนำมาใช้ในโรงเรียนระหว่างครูกับนักเรียน ครูกับเพื่อนร่วมงาน และกับทุกคนๆ มิตรภาพที่ดีจะช่วยให้ผู้คนที่อยูรวมกันมีความสุขและเมื่อทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้น