ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูประถมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-พฤษภาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การประถมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.53 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดีมาก  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดีมาก  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
จริง ๆ แล้วการศึกษาไทยไม่ได้แย่อย่างที่คนส่วนใหญ่คิด แต่การศึกษาไทยนั้นมีปัญหาในจุดที่ ผู้เรียนไม่เข้าใจว่าองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นมีประโยชน์อะไร แต่ในปัจจุบัน หลักสูตรแกนกลาง 2551 (แก้ไข61) นั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข้รายวิชาที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น กล่าวคือ ผุ็เรียนเห็นปลายทางของวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนจะได้มองเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไรในการประยุกต์กับศาสตร์อื่น ซึ่งเดิมทีการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่สามารถสร้างภาพในความคิดของผู้เรียนได้ว่าเรียนแล้วเอาไปทำอะไรได้อีก ดังนั้น เมื่อผู่ทราบว่าเมื่อเรียนแล้วจะสามารถนำไปใช้ในศาสตร์ไหนได้อีกจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในตัววิชานั้น ๆ เพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันแทบไม่แตกต่างจากอดีตเลย มีเพียงแต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ สั่นลง ผู้คนในสังคมปัจจุบันและอดีตนั้นต่างก็ต้องการเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน ไม่ว่าจะได้ด้านความสามารถ ด้านชื่อเสียง ด้านฐานะ ฯลฯ ซึ่งในอดีตการแสดงซึ่งสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นนั้น มักจะพบเห็นเฉพาะสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แต่ปัจจุบันการแสดงสิ่งเหล่านั้นทำได้โดยง่าย แม้แต่การอยู่ในบ้านเท่านั้น ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่กี่ชิ้น โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า อินเทอเน็ต (Internet) นั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ยุคก่อนและยุคนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลา ในโลกอินเทอเน็ตเราสามารถค้นหา หรือเผยแพร่ได้ในชนิดที่เรียกได้ว่าแทบไม่มีขีดจำกัดภายในเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาที ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่ต้องหาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูล หรือต้องการหาเพื่อที่ในการแสดงความสามารถของตนเอง ดังนั้นสังคมยุคปัจจุบันกับสังคมยุคก่อนนั้นแทบจะไม่มีความแตกต่างกัน เพียงแค่ข้อจำกัดทางเวลาถูกกำจัดไป หรืออาจจะเรียกได้ว่าสังคมยุคปัจจุบัน คือ สังคมยุคก่อนที่ทุกคนมีเครื่องเร่งเวลานั้นเอง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :