ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์สอนการตลาด  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
26,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
07-มิถุนายน-2518  
อายุ :
44  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาเอก  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การตลาด 
วิชาเอก :
การตลาด 
เกรดเฉลี่ย :
3.35 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-มกราคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
23-ตุลาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
Sales and E-Commerce Marketing Manager  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
55000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ศึกษาต่อปริญญาเอก  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในยุคนี้ทุกประเทศเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาอย่างมาก ส่งผลให้ในหลายครั้งมีการชี้วัดระดับการศึกษาแล้วไทยอาจจะมีอันดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียน  อาจเพราะการศึกษาไทยขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเรามีการเปลี่ยนหลายรัฐบาล จึงทำให้ขาดความต่อเนื่องเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่ใช้รัฐบาลเดียว หรือนโยบายเดียว หากการศึกษาของไทยสามารถลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ด้วยการทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมหรือได้รับโอกาสในการศึกษาจากครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของไทยเพื่อเตรียมตัวรับกับการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันได้  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยยังมีการเหลื่อมล้ำ ด้านของการศึกษาจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เก่ง สามารถทำคะแนนเทียบเท่าเด็กต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ แต่เด็กเหล่านั้นมีจำนวนน้อยกว่าเด็กที่ทำคะแนนได้ไม่ดี ทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะเด็กไทยในปัจจุบันยังได้รับการศึกษาและโอกาสในการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :