ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
10,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
20-กรกฎาคม-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เกรดเฉลี่ย :
2.02 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ร้องเพลง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานเคาท์เตอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
330 บาท/วัน  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เลิกงานดึก งานไม่ตรงความสามารถ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
13000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
บริษัทปิดทำการ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทย ควรมีความเท่าเทียมกัน ทั้งด้านทรัพยากรและบุคคลากร ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน รัฐบาลควรดูแลให้มากกว่านี้ ควรเน้นด้านวิชาการไปพร้อมๆกับการมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เด็กรู้จักตัวตนของตนเองจากการเรียนและกิจกรรม จะได้ไม่เกิดปัญหาการเรียนไม่ตรงสาย การซิ่ว และการจบออกมาแล้วทำงานไม่ตรงสาย หรือไม่มีความสุขกับการเรียนหรือการทำงานต่อไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
การศึกษาไทยในสังคมไทยในปัจจุบัน ไม่ใช่การเรียนเก่ง เกรดเฉลี่ยดี และจบมหาวิทยาลัยชื่อดัง เด็กๆทุกคนมีโอกาส และความสามารถที่จะพัฒนาตนเองจากความชอบ หากเรียนไม่เก่ง แต่มีความชอบด้านใดด้านหนึ่ง เพียงแต่ต้องรู้จักตัวเอง และมีคนคอยแนะนำและให้คำปรึกษาแนะแนวทางไปในทางที่ถูก นั่นก็คือ ครูและคนในครอบครัว  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ มิตรแท้ เพื่อนที่คอยช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีแต่สิ่งดีๆให้กัน โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ไม่ประมาท คิดอย่างไตร่ตรองถูกวิธีและสมเหตุสมผล ซึ่งในทางการศึกษา กัลยาณมิตรก็คือครูซึ่งมีแต่สิ่งดีๆให้กับนักเรียนอย่างไม่หวังผลตอบแทน และโยนิโสมนสิการคือ การคิดแบบลำดับขั้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ต่อไป