ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูเคมี  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
04-พฤษภาคม-2538  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เคมี 
เกรดเฉลี่ย :
3.03 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถทางวิชาการ งานวิจัย การนำเสนอผลงาน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
13-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
กระผมคิดว่า การศึกษาไทยควรจะปรับปรุง เพือพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง โดยครูผู้สอนในปัจจุบันนั้นจะเป็นที่ปรึกษาในทุกๆด้านเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ การคิด อย่างแท้จริง การศึกษาในไทย นั้น มีความเป็นการเรียนรู้ค่อนข้างสูงและอยากให้มีการพัฒนาในเรื่องความชอบของผู้เรียนเป็นหลัก เพราะการเรียนรู้นั้นขึ้นอยู่กับความชอบ และสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ด้วย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันสังคมไทยนั้น เป็นสังคมที่มีความเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อสังคมได้ โดยเราจะต้องมีการแก้ปัญหา คือ เราควรจะเริ่มตนของการแก้ปัญหาจากตัวเองก่อน แล้วทำให้ผู้อื่นเห็น เมื่อผู้อื่นเห็นการเปลี่ยนของเรา ก็จะรู้ว่า คนอื่นมีการพัฒนาได้ ดังนั้นตัวของเราก็จะมีการพัฒนาได้เช่นกัน ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จะทำให้สังคมอยู่อย่างมีความสุข สงบ ความรักซึ่งกันและกัน ตลอดไปจนการพัฒนาประเทศของเราเองด้วย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่า สิ่งที่บุคคลได้กระทำอยู่เป็นประจำ คือ การคิด การคิดมีเหตุผลและต้องใช้วิจารณญาณ การคิดดังกล่าวต้องมีความรู้และหลักการพื้นฐานที่ตรงตามความเป็นจริง (truth) ที่สังคมยอมรับ ไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นความจริงสมมุติ (สมมุติสัจจะ เป็นความจริงตามข้อตกลง) หรือความจริงแท้ (ปรมมัตถ์สัจจะ เป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นนิรันดร และคงความเป็นอัตตา) ซึ่งในสภาพความเป็นไปในโลกที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นความจริงสมมุติ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นความจริงสมมุติ ก็ต้องเป็นความจริงที่ตรงตามข้อตกลงที่ยึดถือกันในสังคม ในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ เมื่อกล่าวถึงการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งพิจารณาได้ใน ๒ ฐานะ คือ ในฐานะที่เป็นสาระเนื้อหาหลักธรรมและเป็นกระบวนการสอน นอกจากนั้นยังมีหลักธรรมที่สัมพันธ์และเป็นฐานให้กับโยนิโสมนสิการ คือ หลักการที่ถูก (สัมมาทิฏฐิ) ความคิดรวบยอดที่ตรง (สัมมาสังกัปปะ) ซึ่งทั้งสองประการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกัลยาณมิตร