ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาเคมี และวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
08-มิถุนายน-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เคมี 
เกรดเฉลี่ย :
3.37 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การผลิตสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
14-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นศ.ฝึกประสบการณ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นเน้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระดาษชุดเดียวกันทั้งประเทศ นั้นถือว่าเป็นการวัดความรู้ ความสามารถของเด็กไม่ครอบคลุมทุกด้านของความสามารถ เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ ฐานะ ทัศนคติ รวมถึงลักษณะนิสัยที่ถูกบ่มเพาะจากการเลี้ยงดูของสถาบันครอบครัว บางคนอาจเก่งด้านการคำนวณ แต่ไม่เก่งวาดรูป หรือดนตรี หรือเด็กบางคนเล่นกีฬาเก่ง สามารถไปแข่งในระดับจังหวัด หรือประเทศได้รางวัล แต่ในผลการเรียนวิชาอื่นอาจสอบตกหรือได้คะแนนน้อย นี่ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่า การศึกษาไทยควรเน้นการสอนที่สามารถบูรณาการความรู้ของเด็กให้สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่การจดบันทึกตามครู แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทั้งครูและนักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ก้าวทันโลก ทันเทคโนโลยี  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
หากกล่าวในแง่ของปัญหาที่เกิดจะวัยรุ่น ที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การทะเลาะวิวาท การดื่ม/เสพของมึนเมา ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร (ปัญหานี้สามาถป้องกันได้ถ้านักเรียนเรียน้อย่างถูกวิธี รวมถึงครูและผู้ปกครองเข้าใจและเปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น) สังคมในปัจจุบันเหมือนกบในกะลาครอบ สถานที่อุดมสมบูรณ์พร้อม สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต แต่ระบบการจัดการประเทศยังไม่ดีพอที่จะทำให้ประเทศก้าวข้ามคำว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะยังมีคนที่เห็นแก่ตัวมาก ถ้าทุกคนมีคำว่า “มีน้ำใจอยู่ในใจของทุกคน“ สังคมไทยคงน่าอยู่มากขึ้น รวมถึงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มั่นคง และอีกหนึ่งที่จะทำให้สภาพสังคมไทยดีขึ้น พระธรรมคำสอนของในหลวงร.9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าทุกคนเข้าใจไม่ว่าคนจะอยู่ในเมืองหรือชนบท ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมจะดีขึ้นแน่นอน สถาพสังคมจะน่าอยู่ขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในชั้นเรียน เด็กเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน หากการเรียนรู้อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยามิตร การเรียนที่ดีนั้นมีลักษณะช่วยเหลือ พึ่งพามากกว่าการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น มีครู มีเพื่อนที่เข้าใจ รู้ใจ ไว้วางใจ ใกล้ชิด สนิทสนม คุ้นเคย ย่อมรับรู้ถึงความอบอุ่น ปลอดภัย จิตใจเบิกบาน เรียนรู้อย่างมีความสุข