ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
20-ตุลาคม-2534  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษาปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
3.37 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
-  
-  
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคนทุกฝายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน ทั้งบุคคลากรทางการการศึกษาและผู้เรียน และทุกฝ่ายเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ และสามารถนำไปปรับปรุงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการเรีนรู้ในด้านต่างๆที่จะนำมาพัฒนาประเทศต่อไปให้มีความเจริญที่คนทั่วประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด และเท่าเทียบกันโดยคนไทยทุกคนควรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่มีการแบ่งแยก  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันเริ่มที่สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักถ้าครอบครัวเป็นพื้นฐานในการคอยอบรมสั่งสอนเลี้งดูเด็กให้เติบโตขึ้นมาโดยการดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความเข้าใจจนทำให้เด็กที่เติบโตขึ้นมาสู่สังคมไทยที่กว้างขึ้นมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวมีน้ำใจก็จะทำให้สังคมไทยสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีโดยอาศัยความสามัคคีของคนไทยทุกคนก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปด้วยดีบวกกับความมีน้ำใจของสังคมไทยทุกคนที่ไม่แบ่งแยก แต่รวมเป็นหนึ่งด้วความสามัคคีจากคนไทย ก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การคิดโดยใช้การการประเมินความคิดที่รอบด้านจนสรุปออกมาว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่ควรกระทำ โดยอาสัย กัลาณมิตร ที่เป็นเพื่อนที่ดีในการคิดเป็นมิตแท้ที่ก่อให้เกิดความมดีงามความเจริญเป็นพื้นฐานของสังคมที่ใช้ในการยอมรับ แล้วนำมาปรับปรุงใช้ในการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ รวมไปถึงความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีมีคุณภาพในทุกด้าน