ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนสังคม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-กันยายน-2536  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.18 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
จีน
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
อบรมหลักสูตรครูคณิตกับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  
24 สิงหาคม 2562  
อบรมเชิงปฎิบัติการ PLC  
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.  
7 ธันวาคม 2562  
อบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID 19  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี  
25 มีนาคม 2563  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-ตุลาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการปฎิบัติหน้าที่เทอม 1  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
จบการปฎิบัติหน้าที่เทอม 2  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
22-เมษายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2563  
ตำแหน่ง 3 :
ครูสอนสังคมและครูประจำชั้น  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15,800  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
มีเหตุสุดวิสัยที่บ้านค่ะ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
บนโลกนี้ความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำรา ในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนล้วนมีทักษะที่แตกต่างกันออกไป เราไม่สามารถทำให้เด็กเก่งเหมือนกันทั้งหมดได้ซึ่งแต่ละอย่างล้วนเกิดจากความสามารถของเด็ก เมื่อไรที่คนไทยเลิกตัดสินความเก่งที่การศึกษาด้านเดียว และยอมรับความอัจฉริยมันมีหลายสาขา เมื่อนั้นประเทศไทยก็จะพัฒนาเอง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในสมัยนี้ปัญหาใหญ่คือปัญหาด้านการเรียนของเด็ก ซึ่งยังเป็นการเรียนแบบท่องจำ ไม่ทันต่อความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจการสอน มุ่งเน้นแต่ทำงานอย่างอื่น เลยละเลยที่จะทำการสอนโดยใช้สื่อการสอนมากกว่า  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ครูต้องรู้หน้าที่หลักของตัวเองว่าจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเด็ก ไม่ลำเอียง และไม่ใช้อารมย์ในการตัดสินปัญญา ควรวางตัวเป็นกลาง สอนเด็กในสิ่งที่เด็กไม่รู้ อธิบายในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจให้กระจ่างได้