ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-กุมภาพันธ์-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
สังคมศาสตร์ 
วิชาเอก :
ประวัติศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.76 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล ด้านพิธีกร  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผ่านการอบรมครูเอกชน จ.กาญจนบุรี  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน  
2561  
ผ่านการอบรมการสอนสังคม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
2560  
ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตร ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (1.ใน 16 คน)จากทั่วประเทศ  
ร่วมมือกันระหว่างหลายองค์กร เช่น SEM,INER  
2561  
ผ่านการฝึกประสบการณ์ระดับดีเยี่ยม  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-ธันวาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
23-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
วิทยากร  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ครบกำหนดฝึกประสบการณ์  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
21-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
17000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ดูแลผู้อุปถัมภ์ เนื่องจากป่วย จึงต้องการสถานที่ทำงาน ที่สะดวกในการเดินทาง  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาต่อ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทย เมื่อพิจารณากระผมมองว่า มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีมีคุณภาพ ทุกวิชาที่สอนสอกแทรกไปด้วยข้อคิดคิดและทักษะการใช้ชีวิตในอนาคต เช่นวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเรียนเนื้อหาที่เข็มข้นขึ้น หลายท่านอาจมองว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ืทั้งหมด แต่หากมองลึกลงไป คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องมีการวางแผน คิดอย่างเป็นระบบขั้นตอนควบคู่ไปกับการมีเหตุและผล ซึีงทำให้เด็กสามารถวางแผนชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือวิชาสังคมก็เป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญมาก เนื่องจากสาระทั้งหมดเป็นการขัดเกลา ให้ผู้เรียนเป็นคนดีที่มีคุณภาพ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบัน กระผมมองว่ายังขาดคนที่เป็นผู้ให้จากใจจริง และผมคิดว่าอาชีพครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นผู้ให้ได้ดีที่สุดอาชีพหนึ่ง หากผมได้รับโอกาสได้เป็นครูอีกครั้ง ผมจะปฏิบัติตามอุดมคติที่มีอย่างเต็ทที่ คือ คุณค่าของคนไม่ใช่อยู่ที่ความร่ำรวย แต่อยู่ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากเท่าไหร่  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ผมเชื่อว่า ทุกคนมีความกรุณาเป็นพื้นฐานในจิตใจของทุก ๆ คน ทั้งกรุณาต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น ผมจึงเข้าใจว่าทุกการกระทำของแต่ละคนมีเหตุผลและคุณค่าเสมอ