ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
24,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
29-กรกฎาคม-2519  
อายุ :
42  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
บริหารการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.20 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ครูผู้สอน - สุขศึกษา ระดับชั้นป.1-6 (ผล O-NET ปี 56 สูงขึ้น) - ภาษาไทย ระดับชั้นป.3 (ผล NT ด้านภาษาปี 59 สูงขึ้น) - ศิลปะ(วาดภาพ) ระดับชั้นป.4-6 - ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.1-4 - หน้าที่พลเมือง ระดับชั้นป.1-3 ผู้ช่วยฝ่ายงานวิชาการ - มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลต่างๆ ของผู้เรียน - มีความสามารถในการจัดทำแฟ้มมฐ.ในการประกันคุณภาพการศึกษา - มีความสามารถทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของร.ร. - การใช้โปรแกรมประเมินผลการเรียน SchoolMis ฯลฯ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมอ่านหนังสือฯ เหรียญทองแดง ชั้นป.1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2  
2556  
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ เหรียญเงิน ชั้นป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2  
2559  
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง เหรียญทอง ชั้นป.1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2  
2560  
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม เหรียญทอง ชั้นป.1-ม.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
สนง.คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2560  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
08-พฤษภาคม-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ธันวาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ครูอัตราจ้าง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เพื่อพัฒนาตนเองให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิม  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันเด็กไทยได้รับโอกาสและการสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาในด้านต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้เด็กไทยมีพัฒนาการและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้กว้างไกล 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
โดยภาพรวมยังขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต หากมีการส่งเสริมในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้สมาชิกทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เมื่อบุคคลากรทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ที่ีมีความรู้ รู้ในการคิด สามารถปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อใช้ควบคู่กับการคิดอย่างถูกวิธีมีระบบแบบมีโยนิโสมนสิการแล้ว จะส่งผลต่อการศึกษาไทยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเด็กไทยจะมีลักษณะเช่นกัลยาณมิตรและสามารถเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้สภาพในสังคมโดยภาพรวมมีการพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะมีธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยในการส่งเสริมและพัฒนา