ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูดนตรีไทย.ดนตรี​สากล ศิลปะ ทัศนศิลป์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
17-ตุลาคม-2536  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ดุริยางค์ไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.68 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
 
อังกฤษ
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ไทย อังกฤษ  
8. Database ที่ชำนาญ
ประวัติ ส่วนตัว  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดีมาก  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เทควันโด้​ Tong​ill.moo​do  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การประกวดวงสะล้อซอซึงระดับประเทศ  
กระทรวงวัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย  
2546-2547  
ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านล้านนาชิงถ้วยพระเทพ  
กระทรวงวัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย  
2557  
ชนะเลิษเเข่งเดี่ยวสะล้อซอซึงระดับมัชธยมปลายระดับจังหวัด  
กรมทักษะวิชาการ  
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
08-เมษายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
เจ้าหน้าที่พัฒนากองทุน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
7500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ไกลบ้าน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
29-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครู​สอน​ดนตรี​ไท​ย​  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ไม่มี  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ครู​สอน​ดนตรี​  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
6000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครู​สอน​ดนตรี​  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
12,000​  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ต้องเเก้ไขเรื่องการสื่อสาร​ ​ ​ ความรับผิดชอบในงาน​ กับอดทนในความยากลำบาก​ มีสติ​ ของเด็ก 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ใครมือยาว สาวได้สาวเอา​ เอาเปรียบกัน​ ควรเสียสละมากกว่านี้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ควรจัดการเรื่องกฏระเบียบให้ดีอย่างถูกต้องเป็นระเบียบ​ เป็นครูที่เข้าใจเด็กนักเรียน