ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น  
ประเภทของงาน :
Part Time  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-พฤษภาคม-2538  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาญี่ปุ่น 
เกรดเฉลี่ย :
2.90 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ภาษาญี่ปุ่น
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
วาดรูป แต่งนิยาย นิทาน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
Japanese Administrative  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
22000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เดินทางไกลจากบ้าน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทย โรงเรียนในภาครัฐส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้านวิชาการอยู่ค่อนข้างมาก ในขณะที่กิจกรรมนอกห้องเรียน หรือวิชาเลือกต่างๆ ที่ก็มีส่วนช่วยในเรื่องพัฒนาการของเด็กมีความหลากหลายไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความสนใจของเด็กในยุคปัจจุบัน ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันควรจะปรับปรุงใหม่ จากที่แต่เดิม มักจะเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรในหนังสือเรียนในยากขึ้นเพื่อบังคับให้เด็กเก่งขึ้นเร็วๆ เปลี่ยนเป็นให้ความสำคัญที่ตัวของนักเรียนก่อนเป็นอับดับแรก ข้าพเจ้าคิดว่าหากนักเรียนมีส่วนร่วม รู้สึกสนุกและความสุขในชั้นเรียนแล้ว เด็กจะมีพัฒนาการที่ดี และสามารถซึมซับความรู้ได้เต็มที่และกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองโดยที่ครูไม่ต้องบังคับอีกด้วย ผลที่ได้จะออกมาดีทั้งตัวครู ผู้ปกครอง และตัวเด็กที่จะเติบโตไปเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งด้าน IQ และ EQ  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เป็นสังคมที่กำลังเริ่มมีการพัฒนาในหลากหลายด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีการนำแนวคิดใหม่ๆ จากต่างประเทศมาปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคมไทย มีการเติบโตด้านธุรกิจออนไลน์ การขนส่งคมนาคม การศึกษา และการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ที่ทุกคนในสังคมรับรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางSNS ต่างๆ ทำให้การศึกษา ความรู้ และโอกาสเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน นับว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่คนมีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และไอเดียใหม่ๆ ที่ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศชั้นนำที่น่าจับตามองประเทศหนึ่งในอาเซียน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :