ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-ธันวาคม-2536  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ วิชาโทบริหารการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
2.5 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดี 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ดีมาก  
อาหรับ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถทางด้านงานวิชาการ,ภาษาอาหรับ,มาลายู ร้องเพลง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
2014  
English Public Speaking Contest  
Thaksin University,Songkhla  
2011  
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน  
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล  
2011  
การแข่งขันการแปลภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
2010  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
11-พฤศจิกายน-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ครูภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
20000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ตุลาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ศึกษาต่อ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
04-มกราคม-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
27-ธันวาคม-2555  
ตำแหน่ง 3 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ต้องการหาประสบการณ์ตรงกับสายงานที่จบมา  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม เพื่อให้เด็กสามารถ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเรียนรู้ที่หลากหลายช่องทาง ผ่านสื่อออนไลน์ เทคโนโลยี ทำให้เล็งเห็นว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและที่สำคัญเราสามารถพัฒนาตนเองได้สม่ำเสมอ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
แรงจูงใจที่ดีที่สุด คือการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การช่วยเหลือกันในทีมเวิร์ค ย่อมให้เกิดกัลยาณมิตรมากกว่า ที่จะเรียนรู้ด้วยคนเดียว