ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
29-สิงหาคม-2520  
อายุ :
42  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
นิเทศศาสตร์-สื่อสารมวลชน 
วิชาเอก :
นิเทศศาสตร์ (ได้สิทธิสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา สพฐ. เนื่องจากศึกษาครบ30หน่วยกิต รายวิชาทางสังคมศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.46 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การประชาสัมพันธ์  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2557  
ตำแหน่ง 1 :
นักวิจัยโครงการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดโครงการ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2559  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
16000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ศึกษาต่อ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 3 :
ครูผู้สอน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ศึกษาจบหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู /สอบครูผู้ช่วย  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2561  
ตำแหน่ง 4 :
นักวิจัยโครงการ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
สิ้นสุดโครงการ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยควรมุ่งให้เด็กเกิดทักษะ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาได้ มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีทักษะด้านการประกอบอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเมตตา กรุณา มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมืทักษะเหล่านี้ครูต้องเตรียมคนออกมาสู่สังคม ดังนั้นครูจะต้องเปลี่ยนหน้าที่จาก "ผู้สอน" มาเป็น "โค้ช"  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน คือสังคมยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากในวิถีชีวิตของคนในสังคม และโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนหรือกลุ่มวัยรุ่น เราไม่สามารถห้ามคนไม่ให้ใช้ไม่ให้เสพสื่อสังคมออนไลน์ได้ แต่เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนได้ โดยการใก้ความรู้ ให้ทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ ว่าสิ่งไหนถูกผิด ดีหรือไม่ดี เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขๆได้ตามยุคสมัยของสังคม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ทุกอาชีพต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ นั่นคือทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด "ครู" ก็เช่นกันต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อศิษย์ โดยการให้วิชาความรู้ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้หรือบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีศีลธรรมจริยธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป