ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
31-สิงหาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.46 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ เนื่องจากเป็นวิชาที่ชอบ และตอน ม.ปลาย จบสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มา นอกจากนี้ยังสามารถให้ความรู้และฝึกสอนมารยาทไทย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อใช้แข่งขันได้ เนื่องจากตอนเรียนมัธยมเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย ตั้งแต่ ม.2-ม.6  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมมารยาทไทย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2554  
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ  
2556  
ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการเสียสละและอุทิศตน ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  
2556  
รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดมารยาทไทย  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
2557  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยเน้นให้นักเรียนท่องจำแล้วไปสอบ ซึ่งหลายๆท่านบอกว่าควรจะเปลี่ยนได้แล้ว มันไม่ดี แต่ข้าพเจ้ากลับมองว่า การท่องจำก็ไม่ได้เสียหายอะไร อย่างน้อยนักเรียนก็ยังมีข้อมูลต่างๆอยู่ในหัว แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้เพิ่มคือ คุณครูควรจะแนะนำแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ หรือข้อมูลเหล่านั้น ให้นักเรียนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการต่อยอดความรู้แล้ว ยังจะทำให้นักเรียนจำเนื้อหา หรือข้อมูลเหล่านั้นได้นานอีกด้วย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สิ่งหนึ่งที่คนไทยยังคงมีอยู่ คือความมีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ในยามที่ต้องเผชิญกับภัยต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าคนไทยต้องปรับปรุง คือเรื่องของมารยาทและกาลเทศะ (โดยเฉพาะมารยาทในการพูด ของเด็กและเยาวชน ) ซึ่งข้าพเจ้ามองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือมิตรที่ดีหรือมิตรแท้ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อพฤติกรรมของเรา ถ้ามีเพื่อนดี ชักชวนเราไปในทางที่ถูกที่ควร เราก็พลอยได้ดีไปด้วย แต่ถ้ามีเพื่อนไม่ดี เราก็พลอยถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วย ว่าจะคล้อยตามเพื่อนไปด้วยหรือเปล่า ซึ่งวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีความสำคัญตรงนี้ ถ้าเราคิดหาเหตุหาผล ก่อนที่จะกระทำการอะไร โอกาสที่จะผิดพลาด ก็จะมีน้อยลง