ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูอนุบาล/ครูธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
14,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
22-มิถุนายน-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.10 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เล่นกีฬา ทำอาหาร งานฝีมือ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้น  
โรงเรียนจ่านกร้อง  
2553  
รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดพานไหว้ครู  
โรงเรียนจ่านกร้อง  
2553  
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Happy children build happy Society  
สถาบันวิจัยการเรียนรู้  
2562  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
30-กันยายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูอนุบาล  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
14000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เหตุผลส่วนตัว  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาในปัจจุบันมีความสำคัญมาก สำหรับผู้เรียนและผู้สอน เพราะด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต ฉะนั้นทุกคนจึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากสื่อรอบๆ ตัวเรา ที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีปะปนกันไป อาจมาจากอิทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่ทุกคนได้พบเจอแตกต่างกัน จนทำให้บางคนนั้นมักถูกชักจูงหลงผิดไปกับการกระทำที่ไม่ดี และอาจทำให้สังคมเสื่อมเสียจากการกระทำของใครบางคน แต่อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถทำให้สังคมของเราน่าอยู่ได้ ถ้าพวกเราสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน ปัฏิบัติไปในทางที่ดีและมีน้ใจต่อกัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การมีกัลยาณมิตรที่ดีนับเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ จนนำไปสู่ความเข้าใจ และการหาเหตุผลที่แท้จริง เพื่อเป็นการส่งเสริมในการศึกษาให้ก้าวหน้าในอนาคต