ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
22-กรกฎาคม-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.03 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เล่นแบดมินตัน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่67  
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
2560  
คณะการเข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชา 9คำพ่อสอน ต้านภัยยาเสพติด  
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
2560  
การเข้าร่วมเป็นกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา  
คณะสงฆ์อำเภอบางปลาม้า  
2555  
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
2552  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนวิชาสังคม  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-เมษายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
9000/เดือน  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กันยายน-2561  
ตำแหน่ง 3 :
บัณฑิตจิตอาสา  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12000/เดือน  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยนั้นปัจจุบันนั้นมีการวางรากฐานแนวทางให้มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการศึกษาของไทยนั้นก็เป็นภาคบังคับที่จะต้องให้ทุกคนได้มีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงนั้นประชาชนหรือเด็กบางคนก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามความประสงค์ของตนเองเนื่องจากมีฐานะที่แตกต่างกันไปทำให้ไม่ได้รับสิทธิเต็มที่ การศึกษาควรมีการดูแลอย่างทั่วถึงเพื่อให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนั้นเป็นสังคมที่เห็นค่าของวัตถุนิยมมากขึ้นและสนใจค่านิยมที่ถูกต้องน้อยลงทำให้เกิดการเปรียบเทียบต่างๆเกิดขึ้นทำให้สังคมไทยนั้นเกิดความไม่เท่าเทียมกันและเป็นสังคมที่ควรได้รับการดูและและพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรกับการศึกษานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะการมีกัลยาณมิตรที่ดีนั้นจะทำให้เกิดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพราะมีมิตรดีทุกอย่างก็จะเกิดผลดี โยนิโสมนสิการกับการศึกษานั้นคือการที่เรานำวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีกระบวนการคิดหลากหลายสามารถนำมาพัฒนาให้เข้ากับการเรียนการสอนของไทยได้