ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนสังคมศึกษา บรรณารักษ์ และนักสังคมสงเคราะห์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
17-ตุลาคม-2533  
อายุ :
29  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
สหวิทยาการ 
วิชาเอก :
สหวิทยาการสังคมศาสตร์  
เกรดเฉลี่ย :
2.46 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
- เขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ - พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทยล้านนา (สวดมนต์) - ถ่ายรูปกิจกรรม/งานประเพณีต่างๆ ในสังคม  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
โครงการบรรพชาอุปสมบถเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๙ ๕ ธันวามหาราช  
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ (แห่งที่ 2) วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ชั้นตรี  
ปี พ.ศ.2556  
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี (ธ.ศ.ตรี)  
สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดแพร่ (วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร)  
ปี พ.ศ.2546  
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท (ธ.ศ.โท)  
สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดแพร่ (วัดศรีคิรินทราราม)  
ปี พ.ศ.2557  
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก (ธ.ศ.เอก)  
สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (วัดฝั่งหมิ่น)  
ปี พ.ศ.2558  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-เมษายน-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2558  
ตำแหน่ง 1 :
ครูอัตราจ้างพิเศษ สอนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา การงานอาชีพ และบรรณารักษ์ห้องสมุด  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
6,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ไม่ได้รับการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
13-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-ตุลาคม-2558  
ตำแหน่ง 2 :
ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
7,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ไม่ได้รับการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
22-ตุลาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 3 :
ครูเอกชน (บรรจุ 1 ปี) ประจำชั้น ป.4/2 รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และหน้าที่พลเมือง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ไม่ได้สอนตรงตามสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์ที่ตนเองเรียนจบ ป.ตรี โดยตรง  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2560  
ตำแหน่ง 4 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) สอนวิชาสังคมศึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
- (ไม่มี)  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฝึกสอนฯ ภาคเรียนที่ 1/2560)  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 5 :
ครูเอกชน (สัญญาจ้าง 6 เดือน)  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
11,000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสิทธิการลา และสิทะิประกันสังคม  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบัน นอกจากวิชาความรู้ หรือวิชาชีพติดตัวในชีวิตประจำวันแล้ว ต้องมีหลักธรรมในใจตน เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในชีวิต โดยยึดหลักศีลธรรม ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นปกติสุข  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสู่การพัฒนายุค 4.0 ในเรื่องของการศึกษา ตามแนวศาสตร์พระราชาในหลวง ร.๙ และ ร.๑๐ สู่ประชาชนในการปรับตัวเข้ากับ กาลสมัยปัจจุบันอย่างยั่งยืน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อนำไปสู่การศึกษา เปรียบเสมือนการพัฒนาครูและนักเรียนสู่กระบวนการ STEM แบบวิทยาศาสตร์ คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดย อุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย เพื่อพิสูจน์ และนำไปสู่การสร้างสรรรค์ผลงาน / นวัตกรรมการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต