ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ธุรการ/ประชาสัมพันธ์/ครูพี่เลี้ยง  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
20,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
29-มิถุนายน-2539  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
รัฐศาสตร์ 
วิชาเอก :
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.5 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
จีน
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
Slae Excutive  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
14000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
03-มกราคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
ผู้จัดการร้าน  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
19500  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-ตุลาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
Persernal Baking  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
20000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เจาะจงไปตามสาขาวิชาตามที่บุคลนั้นๆแล้วแต่ความถนัดเพื่อมาพัฒนาในชาตินั้นมีความรู้และคสามสามารถยิ่งขึ้นๆไป ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มของประเทศที่กำลังพัฒนา แต่ประเทศก็ยังคงล้าหลังและขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง จึงอยากให้หลายๆองค์กรหลายๆฝ่ายได้เข้ามาสนับสนุนและผลักดันรวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยได้เข้าสู่การพัฒนาทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและอื่นๆอีกมายมายที่เข้ามาในบทบาทการทำงานและสื่อต่างๆ มีความเจริญทางด้านวัตถุทำให้เกิดความสบายในหลายๆด้านแต่ทำลายสภาพจิตใจของมนุษย์กลับทำให้แย่ลงซึ่งบางครั้งความเจริญของสิ่งๆต่างทำให้ไปในทางที่ผิดกับสิ่งของเหล่านี้มากเกินไปทำให้เกิดปัญหาอีกหลายๆอย่างตามมาจึงจำเป็นต้องปลูกจิตใจสำนึกที่ดีในด้านต่างๆเพื่อนมายกระดับจิตใจของเพื่อนมนุษย์ให้สุงยิ่งขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การเรียนรู้จะต้องมากัลยาณมิตรที่ดีและรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน