ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้ช่วย, ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
14,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
04-มิถุนายน-2523  
อายุ :
39  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปวส.  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิชาเอก :
เกรดเฉลี่ย :
3.10 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
เยอรมัน
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เล่นกีฬา ยูโด,วอลเลย์บอล,บาสเกตบอล.  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เหรียญเงินการแข่ขันกีฬาตัวแทนเขตยูโดรอบคัดเลือกตัวแทนเขตเยาวชน  
 
2540  
เหรียญทองแดง กีฬายูโด  
กรมพละศึกษา  
2540  
เหรียญทองการแข่ขันยูโดรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษา  
 
2541  
เหรียญทองการแข่ขันยูโดรอบคัดเลือกตัวแทนเขตเยาวชน  
 
2541  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เงินเดือนน้อย ไม่มีสวัสดิการ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-ตุลาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-ตุลาคม-2560  
ตำแหน่ง 2 :
ครูผู้ช่วย  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
- สมัยนี้การศึกษาไทยพัฒนามาขึ้นเรื่อย ากเดิมที่มีแต่การเรียน แบบภาษาๆทยอย่างเดียว และมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเ์ษเท่านั้น แต่สมัยนี้ มีโรงเรียน มากมาย ทั้งในกรุงดทพและ ต่างจังหวัด มีโรงเรียนที่เปิดสอนแบบสองหรือสามภาษา เพื่อเพิ่ใศักยภาพให้แก่นักเรียน ได้มีความรู้ในเรื่องภาษาต่างประเทศเทีายบเท่ากับปประเทศเพื่อนบ้านในแถมอาเซียน ..แต่ก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ขาดครูผู้ซึ่งจะนำความรู้ในส่วนของวิชาเหล่านั้นให้กับนักเรียน ในถิ่งธุรกันดาร หรือตามต่างจังหวัดอีกมากมาย. 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
-สังคมไทยในปัจจุบันนี้ส่งเสริมการเรียนการสอน แบบอิสระ ใช้เหตุผลมากขึ้น แต่ทุกวันนี้ ทำให้เด็กส่วนมากมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว รุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก พ่อแม่ หรือสถานศึกษาไม่ได้เข้ทงวดเหมือนเมื่อก่อน ถ้าทำผิดก็แค่ "ขอโทษ" แต่คำเหล่านั้น ไม่ได้ทำให้ นักเรียนรู้สึกผิด จึงทำให้สังคมไทยในปัจจุบันมีความวุ่นวายมาก  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือเพื่อนที่ดี ในส่วนของการทำงานที่มีคณะหมู่เหล่า หรือเพื่อนที่ดี ย่อมพาไปสู่ความสำเร็จที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน หยิบยื่นโอกาสทค่ดีให้แก่กัน โยนิโสมนสิการ คือ การทำใจให้ละเอียดถี่ถ้วย ซึงอาจจะหมายถึง มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับ และทำอย่างจริงจัง ไม่ทุจริจ เรียกได้ว่าไม่ประมาทในสิ่งที่ทำ ทำอะไรแล้วความคิดหรอไตร่ตรองในสิ่งที่ทำนั้นได้อย่างถูกต้อง ไม่ลำเอียง.