ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาการตลาด  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
22,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-กันยายน-2528  
อายุ :
34  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การตลาด 
วิชาเอก :
บริการการตลาด 
เกรดเฉลี่ย :
2.60 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
1.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสื่อการเรียนการสอน ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
อาชีวศึกษาเอกชน  
2552  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
เจ้าหน้าที่การตลาด  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
22,900 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการนำประสบการณ์ในการทำงานมาสอน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2552  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2556  
ตำแหน่ง 2 :
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
13,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ต้องการหาประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติม  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-มกราคม-2551  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-กันยายน-2552  
ตำแหน่ง 3 :
เจ้าหน้าที่การตลาด  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
8,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ต้องการหาประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติม  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการท่องจำ จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได้ และไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการสอนให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ในบทเรียนและร่วมแสดงความคิดเห็นไปกับผู้สอนเพื่อให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทำและสามารถนำความรุู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ในอนาคต 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็วแต่ละครอบครัวต้องเร่งทำงานหาเงิน ทำให้เวลาที่จะดูแลครอบครัวทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาจำนวนมาก ดังนั้นเราต้องมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะว่าสังคมจะดีได้คือต้องเริ่มจากครอบครัวเป็นหลัก  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
หากครูผู้สอนแสดงความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสุข โยนิโสมนสิ ครูผู้สอนต้องต้องมีปัญญาและมีความรู้สามารถแยกแยะความถูกต้อง เป็นผู้ที่มีเหตุผล และมีความอดทน และมีคุณธรรม หากมีสิ่งเหล่านี้ เราก็จะเป็นครู ที่มีคุณภาพ