ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้สอน  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
06-มิถุนายน-2527  
อายุ :
36  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
การเงิน 
เกรดเฉลี่ย :
2.04 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
-ดูแลและปฎิบัติงานระบบงานห้องสมุดเป็นเวลา 10 ปี -งานธุรการโรงเรียน -ดูแลและปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียน -ดูแลงานโครงงานคุณธรรม -ดูแลระบบนักเรียนยากจนพิเศษ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลครูผู้สอนและส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม  
บริษัทนานมีบุ๊ค  
2560  
รางวัลครูและผู้ควบคุมทีม  
ธนาคารทิสโก้  
2558  
รางวัลครูผู้สอนและควบคุมทีมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  
2557  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2550  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
ครูอัตราจ้าง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9060  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
29-มกราคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
9200  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เปลี่ยนงาน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-เมษายน-2561  
ตำแหน่ง 3 :
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
8500  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ธันวาคม-2562  
ตำแหน่ง 4 :
ธุรการ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
อยากให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และไม่ควรปรับการศึกษาตามรัฐมนตรี สำหรับการสอนสมัยนี้ เน้นเพียงให้ผู้ศึกษาสามารถทำตามที่สอนได้เท่านั้น และไม่สามารถอ่านคิดวิเคาระห์ได้ แต่ไม่เน้นในการให้ผู้ศึกษาค้นพบวิธีของตนเอง  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
คนที่เรียนดี จะเรียนดีเพราะคิดเหมือนได้เท่านั้น ไม่ใช่คิดต่าง จึงเกิดการคัดลอกกันเอง ทำให้ไม่มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติม นอกจากที่เรียนมา และส่วนใหญ่จะได้ความรู้จากการเรียนพิเศษเท่านั้น อยากให้ครูใส่ใจนักเรียนและให้ความรู้เต็มที่ในห้องเรียนโดยไม่จำเป็นต้องมาเรียนพิเศษ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ครูควร ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน และครูที่ประสบผลสำเร็จในการสอน มีพื้นฐานแห่งวัตรปฏิบัติที่เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน และควรมีเนื้อหาสาระหลักธรรมเพื่อเป็นกระบวนการสอน หรือสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้