ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนคอมพิวเตอร์,ครูสอนคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
20-กันยายน-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาเอก :
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.41 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
Java  
8. Database ที่ชำนาญ
sql  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-มีนาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
26-กุมภาพันธ์-2561  
ตำแหน่ง 1 :
โปรแกรมเมอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
18,141  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
อยากหาประสบการณ์ใหม่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
อยากให้การศึกษาไทยมีการเรียนรู้นอกหนังสือเรียนมากขึ้น และอยากให้เด็กเป็นผู้เลือกวิชาที่อยากจะเรียนได้เอง ถ้าเด็กไม่ถนัดหรือไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนไปเรียนแบบอื่นได้ แบบนี้อาจจะทำให้เด็กสนใจในการเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจมากขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะในด้านนั้นๆจนเชี่ยวชาญได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันยังคงให้ความสำคัญกับแค่บางอาชีพ บางอาชีพกลับถูกมองไม่ค่อยมีค่า อย่างเช่น อาชีพแพทย์ คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ อยากให้ลูกหลานเป็นแพทย์ทั้งนั้น แต่เด็กบางคนอาจจะไม่ได้ชอบทางด้านนี้ แต่ก็ถูกครอบครัวบังคับให้เรียน และอาชีพเกษตกรเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญและไม่อยากให้ลูกหลานเรียนทางด้านนี้และมาทำงานในด้านนี้ เพราะถูกมองว่าต้อยต่ำ ทั้งที่จริงเด็กบางคนอาจจะชอบทางด้านนี้และสนใจอยากศึกษาเพื่อมาพัฒนาทางด้านเกษตรให้เจริญยิ่งขึ้น แต่ทางครอบครัวอาจจะไม่สนับสนุน นี้จึงเป็นตัวอย่างของสังคมที่ยังคงมองความสำคัญของแต่ละอาชีพไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้เด็กบางคนต้องเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบและอาจจะส่งผลกระทบตามมาทีหลังได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :