ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
06-สิงหาคม-2536  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
พลศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.38 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
-
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา งานฝีมือ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
อบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล  
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
2558  
รองชนะเลิศกีฬาเปตอง กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
2554  
ตัวแทนภาคกลาง กีฬาแห่งชาติ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
2556-2559  
ผู้ตัดสินกีฬาเยาชนแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
2557-2559  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ มีเอกลักษณ์มีความหมายในแต่ละคำ การพูด การเขียน ซับซ้อน ความหมายจึงแตกต่างกันออกไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันเริ่มหันมานิยมให้เทคโนโลยีช่วยเหลือตัวเองมากกว่าให้ตัวเองช่วย รักการสะดวกสะบาย อะไรที่มาใหม่ ได้มาง่ายมักชอบ ผู้คนที่ยากจนก็ยังคงยากจนผู้คนที่รวยก็ยังคงรวย การพัฒนาเข้าไม่ถึงประชาชนที่ยากจน ความสะดวกสบายประชาชนที่ยากจนยากไร้มักไม่ได้รับ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ทุกที่ล้วนมีทั้งมิตรดีและมิตรไม่ดี การทำงานมักมีอุปสรรคอยู่เสมอ อย่าท้อถอยอย่าคิดเอาเปรียบเอาคืนกัน ควรทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด แบ่งปันมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง ใครจะคิดดีคิดไม่ดีก็ช่างเขา เราทุกคนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดแต่เตือนตัวเองไว้เสมอ คิดดีต่อคนอื่นอย่างน้อยเราก็สบายใจ