ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
17-กรกฎาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.99 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
แต่งกลอนสุภาพสด,คำขวัญ กีฬาวอลเลย์บอล ทักษะการพูดพิธีกร,โต้วาที  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  
2552  
เข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมการเขียน" (กลอนสุภาพ)  
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  
2555  
รองชนะเลิศ การประกวดโต้วาที โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
2556  
ผู้ควบคุมการแสดงละครวันสุนทรภู่ ตอน "พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร"  
โรงเรียนปัญจทรัพย์  
2559  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2558  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานจดบิล  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
ุ6,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ศึกษาต่อ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2559  
ตำแหน่ง 2 :
นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำฝ่ายทะเบียนวัดผลและงานวิชาการ/ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
8,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ศึกษาต่อ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-มกราคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 3 :
นักศึกษาฝึกงานประจำโต๊ะข่าวภาพ-ข่าวสังคม (รับหน้าที่เป็นนักข่าว)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ครบกำหนดปฏิบัติหน้าที่และรวบรวมความรู้ทำผลงานวิจัยส่งมหาวิทยาลัย  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
-  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 5 :
-  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันควรมีหัวข้อเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเข้ามาในทุกหลักสูตรและทุกระดับเพื่อเป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆแก่นักเรียนให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการหนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน และการคิดนอกกรอบในทางที่ผิด และตรวจสอบความเหมาะสมของการเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยการวัดผลจากความสำเร็จของนักเรียน มิใช่แค่ผลงานของครูที่ทำส่ง เพราะนักเรียนจะเดินไปในทางดีหรือชั่ว อยู่ที่ครูเพราะครูคือผู้ให้ทุกอย่างมิใช่เพียงแค่ความรู้ ระบบดูแลนักเรียนภาครัฐควรเข้มงวดกับโครงการเยี่ยมบ้านอย่างแท้จริง เพราะจะทำให้ครูและผู้ปกครองได้ทราบพฤติกรรม นิสัย สภาพความเป็นจริงของนักเรียน เพื่อการเข้าถึงอนาคตของชาติและแก้ปัญหาได้ทันการ และที่สำคัญสื่อการเรียนรู้รอบตัวของนักเรียนไทยมีมาก สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายควรเผยแพร่และเป็นแบบอย่างแต่สิ่งดีๆให้นักเรียนเห็น หากนำเสนอด้านลบก็ย้ำในข้อเสียที่จะเกิดขึ้นภายหลังอย่างตระหนัก เพื่อให้นักเรียนคิดไตร่ตรองก่อนปฏิบัติตาม หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังการศึกษาไทยจะพัฒนาไกลระดับโลกได้ในไม่นานค่ะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ประชาชนมักมีค่านิยมตามกระแสด้านลบมากกว่าด้านบวก อาจเป็นเพราะการทำไม่ดีทำง่ายเกินไป กฏหมายไทยควรเข้มแข็งกว่านี้ ปัจจุบันคนทีเป็นที่รู้จักจะเป็นคนที่ทำความผิดรุนแรงและบางกรณีก็ไม่สมควรที่จะให้อภัย ดิฉันคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศควรตระหนักในการนำเสนอสื่อต่างๆ เพราะยุคสมัยนี้ผู้คนเสพติดข่าวสารต่างๆได้รวดเร็ว ต้นเหตุหลักคือจิตสำนึกขอผู้เผยแพร่ หากสังคมไทยยังคงเผยแพร่แต่เรื่องไม่ดีมากกว่าเรื่องที่ดี และยังให้รายละเอียดการประพฤติ ปฏิบัติการกระทำนั้นๆอย่างละเอียดอยู่เช่นนี้ เสมือนกับเรากำลังสนับสนุนให้คนกระทำความผิดมากยิ่งขึ้น เพราะเราสามารถรับรู้ทั้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ และการลงโทษที่ไม่น่าเกรงกลัว มิหนำซ้ำสังคมยังกล่าวถึงและให้ความสนใจอีกด้วย เหตุนี้ดิฉันจากการใช้ชีวิตประจำวันที่พบได้จริงคนสมัยนี้มักเสนอแต่ด้านลบสู้โลก น้อยนักที่จะเป็นส่วนเสนอด้านบวก เพราะการทำดีนั้นเห็นผลยากกว่าการทำชั่ว เหมือนสังคมปัจจุบันให้ความสนใจกับการทำชั่วมากกว่าการทำดีไปแล้ว เราควรหยุดเผยแพร่หรือเผยแพร่การทำผิดให้สังคมเกรงกลัวมากกว่าจะกระทำตาม และนำเสนอแต่ข่าวสารดีๆที่มีประโยชน์และน่าภาคภูมิใจต่อบ้านเมืองให้มากกว่านี้ เพื่อรักษาสภาพจิตใจ ดึงดูดความคิดและจิตใต้สำนึกของประชาชน ให้รับฟัง รับรู้และมองเห็นแต่เรื่องดีๆ ยกย่องคนทำดีให้เป็นแบบอย่างของคนทั้งประเทศเพื่อกระตุ้นให้คนอยากเป็นคนดี เพียงเท่านี้สังคมไทยก็จะน่าอยู่และเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าแข่งขันกันใช้ชีวิตเห็นแก่ตัว และถอดหน้ากากเข้าหากันอย่างเป็นมิตร สยามก็จะเป็นเมืองยิ้มอีกครั้งแน่นอนค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการของครูถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา เพราะครูคือแม่พิมพ์ของชาติ ครูจึงต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างเป็นมิตรที่เป็นธรรมชาติแก่เด็ก เพราะจะช่วยให้เด็กตอบสนองในสิ่งที่ครูต้องการ เพราะเด็กจะใช้ชีวิตในโรงเรียนมากกว่าที่อื่น เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็คือบ้านหลังที่สองและครูก็คือครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของเด็กๆ ครูจึงเป็นทั้งพ่อ แม่คนที่สอง เป็นทั้ง เพื่อนพ้อง น้อง พี่ ที่ปรึกษา และเป็นทุกอย่างที่ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นทั้งกายและใจเมื่ออยู่ในโรงเรียน ครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องในชีวิตของหลายๆชีวิต สามารถรับฟังและเข้าใจเด็กทุกคนทั้งยังช่วยแก้ปัญหาอีกด้วย เพราะครอบครัวคือที่พึ่งที่ดีที่สุด ครอบครัวที่สองก็ต้องทำให้เด็กรู้สึกปลอดถัย สบายใจ สุขใจ ไว้วางใจ ใกล้ชิด รู้ใจ รู้สึกรับรู้ถึงความอบอุ่นมีเพื่อนรู้ใจและรักบ้านหลังนี้ เพียงเท่านี้อนาคตของชาติทั้งหลายก็จะตั้งใจภายเรืออย่างมีพลัง มีความสุข จนถึงฝั่งในที่สุด