ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูดนตรีสากล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
23-เมษายน-2536  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ดนตรีสากล 
เกรดเฉลี่ย :
2.67 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เป็นช่างภาพอิสระมีเพจถ่ายภาพ Beansprouts สามารถใช้โปรแกรม Adobe Lightroom ได้อย่างชำนาญ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินงานศิลปหัตถกรรม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  
2558  
เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  
2558  
ผลงานทางสื่อออนไลน์  
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูพิเศษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่ได้โอกาสแสดงความสามารถเท่าที่ควร  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ในยุคสมัยนี้นักเรียนส่วนมากพึ่งช่องทางโซเชี่ยลมีเดียในการเรียนรู้มากขึ้น ฉนั้นครูต้องสามารถเข้าถึงตัวผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น เผื่อชี้นำทางที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้เห็น เรียนรู้ มีความคิดในศักยภาพของตัวนักเรียน และการศึกษา ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียน และรู้สึกมีความสุขในการเรียน นักเรียนสมัยนี้เฉลี่ยวฉลาดและมีความคิดที่ทันสมัย เราจึงควรพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งมันจะทำให้ระบบการศึกษาไทยดีขึ้น และได้เห็นนักเรียนของเราโตเป็นผู้ใหญ่ในรูปแบบที่ดี และถูกต้องเผื่อเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อ ครอบครัว ส่วนรวมและสังคม 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยมีความวุ่นวายในตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาครับ เพราะเราเห็นความสุขของตัวเองมาก่อนเสมอ เราไม่สามารถเปลี่ยนคนจนเป็นคนรวยเพื่อให้สังคมดูมีความเท่าเทียมกันได้ แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ และคนรุ่นใหม่เริ่มเห็นปัญหาของสังคมมากขึ้น แต่โดยพื้นฐานผมว่าคนไทยนั้น มีน้ำใจซึ่งกันและกัน รู้จักการแบ่งปัน ทำให้สังคมไทยยังคงมีความน่าอยู่ และเป็นเอกลักษณ์ที่ดี  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :