ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคณิต - อังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
16-กันยายน-2523  
อายุ :
39  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การบริหาร-การจัดการ 
วิชาเอก :
ธุรกิจระหว่างระเทศ 
เกรดเฉลี่ย :
2.73 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
-
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
วาดภาพ ทำอาหารไทย จีน ขนมไท  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ติวเตอร์มาเช้าตลอดปี  
บ.หมูน้อย จำกัด  
2555  
ติวเตอร์ผลงานติวยอดเยี่ยม  
กวดวิชาRicco Genius  
2557-2559  
คุณแม่ดีเด่น  
รร.อนุบาลอุดมศาสตร์  
255ึ7  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-เมษายน-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
02-เมษายน-2557  
ตำแหน่ง 1 :
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
กลับภูมิลำเนาดูแลบิดา  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-เมษายน-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ต้องการทำงานประจำ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นการสอนที่ เริ่มต้นจากความรู้ในหนังสือและจบลงที่ข้อสอบ เด็กไทยเรียนหนักมากๆแต่ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และที่น่าสนใจเด็กอยากตั้งคำถามถึงครูยุคนี้ว่า ทำไมสอนในห้องเรียนไม่รู้เรื่อง แต่สอนพิเศษกลับรู้เรื่อง หรือ ทำไมครูไม่หาวิธีการสอนที่สนุกไม่น่าเบื่อ หรือทำไมสอนต้องอ่านตามหนังสือ การเรียนรู้ของเด็กไทยจึงไม่มีความสุขกับการเรียนและยังมีปัญหาโอกาสและมาตรฐานการศึกษาของไทยไม่เท่าเทียมกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เป็นสังคมที่ผู้คนสนใจเทคโนโลยี ชอบความรวดเร็วทันสมัย ล้ำหน้าทางนวัตกรรมในด้านต่างด้วยความนิยมเช่นนี้ จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนเกิดการแข่งขันในทุกๆด้าน ถึงแม้จะส่งผลดีทางด้านนวัตกรรมล้ำยุค แต่ก็ตามมาด้วยทัศนคติที่ว่าใครดีใครได้ ขาดความรับผิดชอบเห็นแก่ตัว คอรัปชั่นเชิงนโยบาย มลพิษในสิ่แวดล้อม ปัญหาสังคมคมก้มหน้าและอาชญากรรมในที่สุด  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
โยนิโสมนสิการฝึกเป็นผู้ที่แยบคายทางควาคิด คิดสิ่งต่างๆอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยปราศจากอคติ เพื่อใช้ในการแก้ปัญาต่างให้บรรลุผล ในอาชีพทางการสอนจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีและมีแนวความคิดที่ดี ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่ดีให้แนวทางทางความคิด เททื่อเราสะสมพื้นฐานความรู้ที่ถูกที่ควร ไว้มากพอและฝึกการคิดอย่างถูกต้องตามหลักโยนิโสฯ เราจะสามารถเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ดีมากได้