ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
31-มกราคม-2534  
อายุ :
29  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทยและการสื่่อสาร 
เกรดเฉลี่ย :
2.82 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล เปตอง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ  
รร. เดชอุดม  
2550  
ทักษะผู้ประกาศข่าว  
รร. เดชอุดม  
2551  
ธนาคารโรงเรียน  
ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม  
2552  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
23-กรกฎาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
02-ธันวาคม-2557  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดการฝึกประสบการณ์  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
27-มกราคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
ธุรการผลิต  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
16000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
-  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-มกราคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ธุรการจัดซื้อ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
20000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษาเป็นพื้นฐานในด้านความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสารถมารถและพัฒนาต่อยอดในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาศักกยภาพด้านเทคโนโลยีด้วยสื่อการสอน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในยุคที่กำลังพัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจากหลายๆประเทศ ในด้านของการศึกษายิ่งต้องมีรากฐานที่แน่น และบุคลากรในทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ทุกอย่างล้วนเป็นหลักเหตุและผล การกระทำการสิ่งใดต้องใช้เหตุและผลเป็นที่ตั้ง ไม่ใช้อารมณ์และทิฐิในการตัดสินปัญหาหรือเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เกินกำลังจะตัดสินใจด้วยตนเอง หัวหน้างานและกัลญาณมิตรเป็นส่วนสำคัญที่จะให้แนะนำและแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง