ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนศิลปะ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
07-มีนาคม-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
สาขาศิลปไทย แขนงจิตกรรมไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.36 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เขียนภาพประกอบด้วยโปรแกรมPhotoshop สามารถใช้โปรแกรมJewelCADได้ สามารถใช้โปรแกรมSketchUPได้ วาดภาพ Digital Paintihg , ตัดต่อภาพ , ตัดต่อวีดีโอ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานถึงระดับกลาง มีความรู้ด้างศิลปกรรมขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลางทุกแขนง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ร่วมแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง  
วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง  
2554  
ร่วมแสดงผลงานศิลปะกรรมจิตรกรรมไทย  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร  
2557  
ร่วมแสดงผลงานศิลปะจบการศึกษาของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร  
2558  
ได้รับทุนการศึกษาเด็กเรียนดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร  
2554-2557  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
19-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-ธันวาคม-2559  
ตำแหน่ง 1 :
ออกแบบตกแต่งร้าน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
การเดินทาง  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
19-มิถุนายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
Visual Merchandiser  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ตัวข้าพเจ้าเองที่ได้รับการศึกษามานั้นเมื่อมาใช้ชีวิตจริงแล้วสิ่งที่เรียนมานั้นเป็นประโชยน์น้อยมาก หากแต่บทเรียนที่ได้เรียนและศึกษามานั้นกลับสอนให้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานที่และการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมองหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
หากมองให้มุมของข้าพเจ้าแล้วนั้นในสังคมโลกทุกวันนี้ ไม่มีผู้ใดผิดหรือผู้ใดถูก มีเพียงความคิดของเราที่มองว่าเค้าผิด หากแต่มองในมุมของเขาอาจจะถูกสำหรับเขา หากแต่ลวนแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของสังคมปัจุบันคือจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การมีกัลยาณมิตรที่ดีจะค่อยแนะนำหรือให้คำปรึกษาในเรื่องทุกเรื่อง อย่างตัวข้าพเจ้านั้นได้มีครูที่ดีค่อยให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์ประหนึ่งเป็นลูกของตัวเอง ค่อยแนะนำและสั่งสอนทั้งในตำราและนอกตำรา ก่อให้ตัวข้าพเจ้านั้นเกิดโยนิโสมนสิการ ความคิดอันเป็นสิ่งสร้างสรรค์อันเกิดจากความคิดที่เป็นของตัวเอง