ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์สอนวิชาการตลาด - ครูอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-กันยายน-2528  
อายุ :
36  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การตลาด 
วิชาเอก :
การตลาด 
เกรดเฉลี่ย :
2.69 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
งานประดิษฐ์งานศิลปะ เสื่อการสอน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-ตุลาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-ธันวาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูพี่เลี้ยง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องออกมาเลี้ยงลูก  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กุมภาพันธ์-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 2 :
ครู  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
7000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
กลับมาอยู่ กทม  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2557  
ตำแหน่ง 3 :
ครูพี่เลี้ยง  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
11000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
โรงเรียนปิดตัว  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
03-พฤษภาคม-2565  
-จนถึงวันสุดท้าย :
21-มิถุนายน-2565  
ตำแหน่ง 4 :
ธุรการบุคคล  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ไกลบ้าน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบันนี้ส่วนมากเด็กไทยจะติดเทคโนโลยีกันมากขึ้นจะลืมเข้าห้องสมุดกันหมด 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันนี้ส่วนมากพ่อแม่จะสอนให้ลูกอยู่แกกับเทคโนโลยีและไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกหลาน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่า สิ่งที่บุคคลได้กระทำอยู่เป็นประจำ คือ การคิด การคิดมีเหตุผลและต้องใช้วิจารณญาณ การคิดดังกล่าวต้องมีความรู้และหลักการพื้นฐานที่ตรงตามความเป็นจริง (truth) ที่สังคมยอมรับ ไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นความจริงสมมุติ (สมมุติสัจจะ เป็นความจริงตามข้อตกลง) หรือความจริงแท้ (ปรมมัตถ์สัจจะ เป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นนิรันดร และคงความเป็นอัตตา) ซึ่งในสภาพความเป็นไปในโลกที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นความจริงสมมุติ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นความจริงสมมุติ ก็ต้องเป็นความจริงที่ตรงตามข้อตกลงที่ยึดถือกันในสังคม