ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคอมพิวเตอร์/ครูธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
30-เมษายน-2535  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาเอก :
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.88 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
VB และ PHP  
8. Database ที่ชำนาญ
MySql , PhpMyAdmin  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เขียนโปรแกรมและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์,Photoshop  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ครูดีเด่น  
วท.ชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี  
2561  
ครูดีเด่น  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
2562  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกงาน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
11-มกราคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2559  
ตำแหน่ง 2 :
นักศึกษาฝึกงาน  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
สิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
18-สิงหาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-มกราคม-2560  
ตำแหน่ง 3 :
เลขาวิศวะกร  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
16,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
จบโครงการสร้างเขื่อน ไซด์งานย้าย  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
11-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ครบตามสัญญาจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันการศึกษาไทยพัฒนาขึ้น ก้าวหน้าขึ้นเพราะการสอนในยุคนี้มีความเปิดมากขึ้นเช่น เรื่องเพศศึกษา ควรมีสอนตั้งแต่ประถมศึกษา เพราะปัจจุบันภัยใกล้ตัวมันมีมากขึ้น สอนวิธีป้องกันที่ถูกต้อง เรื่องการสอบ บางครั้งการสอบเป็นแบบท่องจำอย่างเดียวโดยที่ไม่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ ควรให้เด็กรุ้จักคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจมากขึ้น เเละควรส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากนอกห้องเรียนเพื่อที่เด็กจบมาจะได้รู้จักและเข้าในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้ มีหลายระดับ มีหลายรูปแบบปะปนกันไปในสังคมไทย -คนส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบัน ศรัทธาในผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องเป็นสำคัญ และพร้อมที่จะต่อสู้หรือเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์เหล่านั้น และมักจะใช้อำนาจ หน้าที่ ตำแหน่งที่มีโดยชอบธรรม แต่ใช้อำนาจ หน้าที่ ตำแหน่งนั้นในทางที่ผิด และทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มากกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม - คนส่วนหนึ่งในสังคมโอนเอียงตามกระแสวัตถุนิยม ทุนนิยม และถูกระบบดังกล่าวกลืนกินความเป็นมนุษย์ที่มีสำนึกที่แยกแยะดีชั่วได้ จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสำนึกดีชั่วแต่ดำเนินชีวิตทุกทางเพื่อตอบสนองเพื่อเดินตาม และเข้ากระแสวัตถุนิยม ทุนนิยมนั้นให้ได้ -คนส่วนหนึ่งในสังคม พยายามเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพของตนเอง หรือแม้แต่เพศของตนเอง ทั้งเพศชาย เพศหญิง หรือเพศอื่นๆ ซึ่งมองว่าไม่ผิดหากคุณเรียกร้องความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่ไม่ใช่การเรียกร้องสิทธิ และเสรีภาพอันเกินความถูกต้อง เหมาะสมในบริบทของตัวคุณเอง ณ.ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งผิดศีลธรรม เป็นการสะท้อนสังคมอย่างหนึ่ง -บนโลกใบนี้เราต้องยอมรับว่า ทุกคนมีที่มาที่แตกต่างกัน ทั้งครอบครัว การอบรม และอื่นๆมากมาย ซึ่งแน่นอนทุกคนมีความคิดเห็นจากพื้นฐานดังกล่าว ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นย่อมมีความแตกต่างกันได้แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์เดียวกันก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญ คือ การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นั้น ควรอยู่บนพื้นฐานที่แสดงออกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนตนและส่วนรวมมากกว่าการแสดงออกเพื่อตอบโต้ด้วยอารมณ์ เนื่องจากกระดานเหล่านี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคน และที่สำคัญคือเยาวชนสามารถเข้ามาดู มาอ่านและเรียนรู้ ซึ่งคงไม่ดีถ้าลูกหลานของท่านมาอ่านและเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ดีหลายๆอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ และแสดงออกกันได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้นไม่ใช่อ่านหนังสือเพื่อสอบอย่างเดียวถือว่าเป็น กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ ที่ดีเพราะจะบ่งบอกถึงตัวหลักสูตรว่าดีหรือไม่ วัดได้จากที่ตัวเด็กผู้เรียนเอง กัลยาณมิตร คือ รู้จัก เกื้อกูลแก่กัน ให้ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษาผู้สอนที่เอื้ออาทร ดูแล แสวงหา แนวการสอน สื่อการสอน เทคนิคการสอน เพื่อผู้เรียนจะได้พัฒนาปัญญา และมีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน โยนิโสมนสิการ คือ คิดอย่างถูกวิธี มีเหตุเเละผลในการศึกษา เป็นวิธีการที่ให้บุคคลมีหลักการและวิธีการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เป็นต้น