ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ,วิทยากร  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
22,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
24-มีนาคม-2527  
อายุ :
36  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ธรณีวิทยา (Geological Sciences) 
เกรดเฉลี่ย :
2.90 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
Q basic C+ Pascal  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
-สามารถพูดคุยสนทนาตลอดจนร่วมงานกับชาวต่างชาติได้ดี(สามารถฟังและสนทนาภาษาอังกฤษได้แม้หลากหลายสำเนียง) -สามารถสอนถ่ายทอดความรู้ในวิชาทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยภาษาอังกฤษ -สามารถสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง4ด้าน Reading Writing Listening and Speaking ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับ ม.ปลายและ ปวช. ปวส. -สามารถวิเคราะห์งบการเงิน และตรวจสอบระบบบัญชีได้เบื้องต้น ทั้งบัญชีงบกำไรขาดทุนและงบดุล -สามารถวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ทางอินเตอร์เน็ต -สามารถทำอาหารไทยได้หลากหลายและมีรสชาติอร่อย -สามารถขับร้องบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆได้ -สามารถตกแต่งจัดสวนสถานที่ให้สวยงามด้วยต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หิน กรวด ทราย เป็นต้น -สามารถเล่นดนตรีสากลระดับร่วมวงได้ เช่น กีตาร์เบส กีตาร์ -สามารถเล่นกีฬาประเภทวิ่งได้ดี เช่นวิ่งระยะทางไกล มินิมาราธอน ฮาฟมาราธอน เป็นต้น -สามารถขับร้องบทกลอนหมอลำภาคอีสานได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นของระดับ  
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  
2543  
ได้รับรางวัลชนะเลิศการทดสอบความรู้ทางภาษาไทยระดับ ม.ปลาย  
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  
2544  
ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาจิต ค่ายพุทธรรม  
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  
2544  
ได้รับประกาศนียบัตรนักศึกษาที่มีการพัฒนาผลการเรียนดีเด่นประจำปี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2548  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2550  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2553  
ตำแหน่ง 1 :
นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม(Petroleum Geologist)  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
53,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ทำงานเก็บเงินทุนได้จึงต้องการมาทำธุรกิจส่วนตัวทางด้านหุ้นที่ตนเองสนใจ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มิถุนายน-2559  
ตำแหน่ง 2 :
นักลงทุนหุ้นอิสระ (Freedom Stock Trader)  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
ไม่แน่นอน (15,000 - 25,000 บาท)  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
การลงทุนยังไม่ประสบผลสำเร็จบวกกับรายได้ที่ไม่มีความแน่นอน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-เมษายน-2560  
ตำแหน่ง 3 :
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.4 - ม.5 (English Teacher, High School)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
20,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
สิ้นสุดปีการศึกษาและต้องการหางานที่ีท้าทายและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2561  
ตำแหน่ง 4 :
ผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ (International Marketing Manager)  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
27,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
บริษัทไม่มั่นคง นโยบายการบริหารไม่เป็นธรรมมาภิบาล  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบการศึกษาที่เรารับมาจากตะวันตก การศึกษาเป็นระบบการพัฒนาคนที่มีมาตั้งแต่หลายศตวรรษมาแล้ว ปัจจุบันก็ยังไม่มีการค้นพบระบบใดๆที่พอจะเป็นเครื่องมือที่สามารถพัฒนาคนได้ดีเช่นเดียวกับการจัดระบบการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาของไทยรวมถึงหากพิจารณาปัญหาต่างๆที่พบอยู่ในปัจจุบัน ทำให้เราต้องเร่งพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นตามลำดับ ไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ให้ได้ เนื่องจากหากพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาในสังคมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมบางอย่างนั้นก็มีต้นเหตุมาจากการขาดการศึกษาที่ดีพอ อันจะนำมาซึ่งความยากลำบากต่างๆตามมาเช่น ความยากจน ความเจ็บป่วย สังคมไม่สงบสุข เป็นต้น รูปแบบการศึกษาที่ดีนั้น ควรเป็นรุปแบบการศึกษาที่สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจ ช่วยชี้นำ แนะวิธีคิดและวิธีทำให้แก่ผู้เรียน รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นไปตลอดชีวิต จนสามารถนำเอาวิธีคิดวิธีทำหรือแม้กระทั่งวิธีการเรียนรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากระบบนำไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปได้ตลอดชีวิต เพื่อจุดหมายอันสูงสุดคือให้ผู้เรียนเกิดปัญญา สามารถพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองในการแก้ปัญหาและเรื่องราวต่างๆที่ประสบพบเจอไม่ว่าในการดำเนินชีวิตหรือการทำงาน โดยใช้หลักเหตุผล มีหลักวิชาประกอบคุณธรรม จนสามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ อันจะทำให้สังคมโดยรวมจนถึงประเทศชาติพัฒนารุ่งเรืองขึ้นต่อไป ทั้งนี้ผู้เรียนที่ผ่านการศึกษาที่ดีแล้วควรจะมีคุณสมบัติหลักๆโดยรวมหลายประการ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านหลักวิชาและหลักคุณธรรม เช่น สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็น รู้จักตัวเอง คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาด้วยตัวเองเป็น เอื้อเฟื้อแบ่งปันเป็น ให้อภัยผู้อื่นเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็น และที่สำคัญคือ มีความสุขเป็น เหล่านี้เป็นต้น ระบบการศึกษาไทยมีองค์ประกอบสำคัญๆ ร่วมกันหลายประการ หากจะพัฒนาการศึกษาก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นพัฒนาส่วนองค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน องค์ความรู้ สื่ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ บรรยากาศสถานที่ ผู้ปกครอง ผู้บริหารและจัดการการพัฒนาระบบการศึกษา ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือและกันเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษานี้ ผู้สอนเองก็ใช้หลักทิศ 6 ดังที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้เลิศแล้ว กล่าวคือ อบรมศิลปะวิทยาให้แก่ศิษย์ด้วยความเมตตา แบบไม่หวงกั้นปกปิด ผู้เรียนเองก็ใช้หลักตั้งใจใฝ่เรียนรู้ สุ จิ ปุ ลิ ผู้ปกครองด้วยก็ต้องมีเวลาเอาใจใส่และคอยช่วยสนับสนุน ระบบการศึกษาของไทยก็จะสามารถพัฒนาขึ้นได้  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนั้น ต้องยอมรับว่าเรายังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกได้คาดการณ์ไว้ว่าภายในระยะเวลาอีกประมาณ 20 ปี ประเทศไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นั่นเป็นเรื่องในอนาคต แต่ในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเราเองก็มีปัญหาหลายอย่างที่จะต้องแก้ไข เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง ปัญหาความรุนแรงทางสังคม รวมถึงปัญญหาในระบบการศึกษาเองด้วยเช่นกัน โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว ประเมินว่าสังคมไทยเราสามารถพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้ตามที่คาดหวัง แต่สามารถทำให้เกิดขึ้นเร็วได้ยิ่งขึ้นอาจจะไม่ต้องรอเวลาถึง20ปีก็ได้ หนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลังนั้นก็คือ การพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไปนั่นเอง ปัจจุบันมีการกล่าวถึงระบบการศึกษาแบบ STEM กันมากขึ้น ซึ่งในต่างประเทศ เช่น ยุโรปมีการใช้มานานก่อนแล้ว คือการศึกษาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่อาศัยองค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นองค์ความรู้ที่ก้าวไปกับโลก อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าในชีวิตประจำวันเราใช้องค์ความรู้เหล่านี้อยู่อย่างไม่รู้ตัวในทุกๆวัน สภาพสังคมไทยเราเป็นสภาพสังคมที่ค่อนข้างอัศจรรย์สำหรับข้าพเจ้า กล่าวคือ สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ เราเป็นชาติที่มีความสุข สนุกสนาน มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ชาวต่างประเทศจึงอยากจะมาท่องเที่ยวประเทศเราอยู่บ่อยๆ เพราะบ้านเมืองเรามีอารยธรรมานานตั้งแต่โบราณ คนไทยเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เราเป็นผู้ที่สามารถรับเอาเทคโนโลยีต่างๆ เช่นเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรศัพท์ยี่ห้อดังๆที่เป็นที่นิยม จนสามารถติดตามสื่อมีเดียต่างๆในโลกออนไลน์จากต่างประเทศได้อย่างอิสระเสรี (มากกว่าบางประเทศด้วยซ้ำ) แต่ในขณะเดียวกันสภาพสังคมในปัจจุบันเองก็กลับกลายเป็นสังคมที่ยังต้องพึ่งพาเรื่องราวทางไสยศาสตร์ ดวง คาถา เรื่องของโชคลาง ของขลังค์ต่างๆอยู่ มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคจนไปถึงสื่อเองด้วยก็เช่นกัน เป็นทั้งต้นตอและผู้สนับสนุนอย่างดีในเรี่องนี้ สังคมเราจึงยังปากว่าตาขยิบ การรู้จักคิดและใช้เหตุผลจะไม่สามารถใช้ระบบเดียวกับระบบความเชื่ออันไร้หลักการ หรือความงมงายไปได้เลย หากผู้นั้นเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง การศึกษาพัฒนาระบบการศึกษาแบบ STEM ที่ว่านี้น่าจะช่วยสังคมให้เป็นสังคมที่ทั้งน่าอยู่และเป็นสังคมที่อดุมปัญญาอย่างแท้จริงด้วย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษามาตั้งตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีแม่เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ แม่ของข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าหาบเร่และชาวนาแต่ก็สามารถส่งเสียลูกชายทั้งสามคนได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบมหาวิทยาลัยได้หมด ในวัยเด็กชอบงานวิชาการเพราะชอบศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่หลากหลายและมีประโยชน์เสมอๆ เมื่อเติบโตขึ้นมาสู่วัยนักศึกษาจนถึงกระทั่งปัจจุบันได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองว่า งานการศึกษาเป็นงานอีกอย่างที่ชื่นชอบ เพราะคนที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนแนะวิธีการต่างๆแก่ลูกศิษย์ได้นั้น จักต้องเป็นผู้ที่่รู้จริงในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงเสียก่อน ทำให้ครูอาจารย์จักต้องเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาทบทวนองค์ความรู้เหล่านั้นให้ทันต่อยุคสมัยเสมอๆ อาชีพของครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพของคนมีบุญที่จะสามารถสร้างความดีได้ในทุกๆวัน การชี้นำทาง การแนะนำพร่ำสอน ตลอดจนอบรมให้ศิลปะวิทยาแก่ศิษย์อย่างไม่หวงกั้นปกปิดและพร้อมด้วยเมตตานั้น เป็นการทำความดีที่ได้ผลโดยตรงชัดเจนมาก ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่ช่วยสร้างชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กล่าวกันว่า พระ ครู หมอ เป็นเหล่าอาชีพหลักๆที่ช่วยกันสร้างชาติกันมาแต่โบราณ งานหลักของครูคือสร้างคน พัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพจึงเป็นงานหนักและอาจจะเห็นผลช้า แต่คราใดที่ผลแห่งความดี ความอุตสาหะและความเสียสละของครูนั้นได้ปรากฏ ล้วนงดงาม ดั่งเช่นในบทกลอนภารกิจของครู ของท่าน หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาไทยที่ว่า... กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น แต่ออกดอกคราใด งามเด่น การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงาม...