ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ครูประจำชั้น  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
29-มกราคม-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.52 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดีมาก  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดีมาก  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ฟ้อนรำ เล่นกีฬาแบตมินตัน เปตอง ฟุตบอล ว่ายน้ำ ปิงปอง บอลเล่บอล  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
มีผลการเรียนดีเด่น อันดับ 2  
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม จ.สกลนคร  
2549  
ชนะเลิศอันดับ 1 การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม จ.สกลนคร  
2553  
เเข่งขันมหกรรมเดิน-วิ่งมาราธอนนานาชาติทั่วไทย  
กรมพละศึกษา  
2557  
กาแข่งขันรประดิษญ์หุ่นยนต์ และอบรมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ eCamp รุ่นที่ 86  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เเละคอมพิวเตอร์เเห่งชาติ  
2548  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูประจำชั้น ป.3  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
13000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-ตุลาคม-2559  
ตำแหน่ง 2 :
ครูพิเศษวิชาสังคมประวัติศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
-  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2559  
ตำแหน่ง 3 :
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษ์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าวก็คือครูนั่นเอง เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในสมัยปัจจุบันเป็นเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะด้านวัตถุหรือด้านวัฒนธรรมเอง ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราควรร่วมมือกันสืบทอดเเละอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป ถึงเเม้สังคมไทยจะพัฒนาให้ก้าวสู่สังคมความเป็นสากลเเต่เราก็ควรคงความเป็นไทยไว้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การทำงานร่วมกัน อยุ่ร่วมสังคมเดียวกันนั้นดิฉันได้น้อมนำเเนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเเนวทางในการปฏิบัติตน คือ "รู้ รัก สามัคคี” หากเรารู้รักสามัคคี มีเหตุมีผล มีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน เเละที่สำคัญต้องมี ใจรัก ในงานที่เราเรา ดิฉันเชื่อว่าจะทำใหเ้งานที่ทำออกมานั้นประสบความสำเร็จ